THÔNG BÁO V/v Xử lý việc sinh viên nợ học phí đến hết học kỳ II năm 2018-2019

Thực hiện kế hoạch thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 và các học kỳ trước, Nhà trường đã có Thông báo số 26 /ĐHVB-TB ngày 26 tháng 02 năm 2019 về việc “Giải quyết tình trạng nợ học phí đến học kỳ II năm 2018-2019”, trong đó đã nói rõ thời điểm sinh viên phải hoàn thành học phí và hình thức xử lý nợ.

 Qua kiểm tra, đến ngày 13/03/2019, vẫn còn nhiều sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí các học kỳ trước (có danh sách gửi kèm cho GVCN). Vì vậy, Nhà trường đề nghị các Phòng chức năng, Ban chủ nhiệm khoa, GVCN, giảng viên, sinh viên các khóa chưa hoàn tất nghĩa vụ học phí, thực hiện theo những quy định sau:

1. Đối với sinh viên

a)  Học phần lý thuyết

Bắt đầu từ 7 giờ 00 Thứ Hai ngày 25/03/2018,  những sinh viên còn nợ học phí các học kỳ trước (theo danh sách gửi cho GVCN) bị đình chỉ học tập tại các lớp học phần lý thuyết trong học kỳ II năm học 2018-2019. Những sinh viên này chỉ được phép vào lớp học tiếp khi hoàn thành toàn bộ học phí còn nợ và học phí học kỳ II năm học 2018-2019; đồng thời không nghỉ học quá 20% số tiết quy định của học phần đó tính đến ngày xin trở lại học.

b) Học phần Đồ án tốt nghiệp

Từ ngày 01/4/2019, sinh viên K2 Kỹ thuật đang làm đồ án tốt nghiệp sẽ bị đình chỉ làm đồ án nếu không hoàn thành học phí toàn khóa học tính đến tháng 3 năm 2019.

c) Học phần Thực tập nghề

Sau ngày 05/4/2019, sinh viên K3, K3 Kỹ thuật đang học, thực tập nghề tại Trường Cao đẳng nghề số 1-Bộ Quốc phòng và sinh viên K3, K4 Kinh tế đang thực tập nghiệp vụ tại Trung tâm Alohamall, nếu không hoàn thành học phí các học kỳ trước và cả học phí thực tâp nghề ở học kỳ II năm học 2018-2019 sẽ không được công nhận kết quả thực tập nghề và đình chỉ học tập học kỳ tiếp theo (học phí thực tập nghiệp vụ của lớp K3, K4 Kinh tế sẽ có thông báo riêng).

Những sinh viên bị đình chỉ học tập trong học kỳ II chỉ được xem xét bổ trí học tập vào học kỳ tiếp theo khi sinh viên đã hoàn thành học phí, đồng thời có đơn xin tiếp tục học tập kèm theo ý kiến của gia đinh gửi Nhà trường (nộp tại Phòng Công tác HSSV thông qua GVCN).

2. Các Phòng chức năng

a)  Phòng Đào tạo:

-  Chậm nhất là ngày 23/03/2019 Phòng Đào tạo lập lại danh sách SV lớp học phần lý thuyết và chuyển cho các khoa, GVCN. Số sinh viên bị đình chỉ học tập sẽ bị xóa tên trong danh sách lớp học phần lý thuyết.

-  Ngày 01/4/2019 Phòng Đào tạo lập lại danh sách SV lớp học phần làm đồ án tốt nghiệp và chuyển cho các khoa, GVCN. Số sinh viên bị đình chỉ học tập sẽ bị xóa tên trong danh sách các lớp học phần,

b)  Phòng Công tác HSSV: có trách nhiệm đôn đốc GVCN phổ biến cho sinh viên nội dung của thông báo này; đồng thời tổng hợp các trường hợp đặc biệt  (thông qua đơn của SV) và báo cáo Ban Giám hiệu.

c)   Phòng Kế hoạch-Tài chính: tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí vào cuối các tuần  kể từ ngày 20/03/2019,  báo cáo Ban Giám hiệu để xử lý theo quy định.

3.  Ban chủ nhiệm các khoa

Phổ biến và đôn đốc giảng viên giảng dạy các lớp học phần biết rõ nội dung của Thông báo này để thực hiện, đồng thời thực hiện giám sát việc học tập của sinh viên lớp học phần theo đúng quy chế đào tạo.

4. Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) Phổ biến và đôn đốc sinh viên của lớp biết rõ nội dung của Thông báo này để thực hiện, đồng thời hướng dẫn và nhận đơn của sinh viên gửi cho Phòng CTHSSV.

Đề nghị Lãnh đạo các Phòng, Khoa, GVCN và sinh viên các lớp thực hiện nghiêm túc các nội dung của Thông báo này./.