THÔNG BÁO V/v tiếp tục nghỉ học và triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona

        Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 265/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Bắc đã có thông báo số 11/TB-ĐHVB ngày 08/02/2020 về việc cho sinh viên nghỉ học đến ngày 01/03/2020 và triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona.

       Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 với những diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây, Nhà trường quy định như sau:

1. Sinh viên hệ chính quy tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 15/03/2020. Phòng Đào tạo có trách nhiệm tham mưu, xây dựng kế hoạch điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Nếu có diễn biến phức tạp Nhà trường sẽ có thông báo bổ sung.

2. Các cán bộ phòng ban, giảng viên làm việc bình thường theo kế hoạch của Nhà trường và đơn vị; đồng thời tập trung hoàn thiện các nội dung về KĐCLGDĐH đã được giao.

3. Trong thời gian tạm nghỉ học, Nhà trường đề nghị người học hạn chế di chuyển; không tập trung chỗ đông người; cập nhật thường xuyên các thông báo cùa Nhà trường; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

4. Đối với Lưu học sinh (LHS) Lào, Phòng Công tác HSSV tiếp tục báo kịp thời để LHS ở lại gia đình và tiếp tục nghỉ học theo thông báo ở Mục 1.

       Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cán bộ và sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung của thông báo và tham gia tích cực vào các hoạt động phòng chống dịch./.