THÔNG BÁO V/v tiếp tục nghỉ học và triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thực hiện văn bản sổ 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phù thông báo kết luận của Thủ tưóng Chính phú Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ; chỉ đạo của Thường trưc Tình ủy tại Công văn số 1552-CV/TU ngày 16/4/2020 và công văn số 122/CV-BCĐ ngày 16/4/2020 của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Bắc quy định như sau:

1. Sinh viên hệ chính quy tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 17/05/2020. Nếu không có gì thay đổi, sinh viên bắt đầu học lại từ ngày 18/5/2020. Phòng Đào tạo có trách nhiệm tham mưu, xây dựng kế hoạch điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Nếu có diễn biến mới, Nhà trường sẽ có thông báo bổ sung.

2. Các cán bộ phòng ban, giảng viên làm việc theo kế hoạch của Nhà trường và đơn vị; đồng thời tập trung hoàn thiện các nội dung về KĐCLGDĐH đã được giao.

3. Trong thời gian tạm nghỉ học, Nhà trường đề nghị người học hạn chế di chuyển; không tập trung chỗ đông người; cập nhật thường xuyên các thông báo cùa Nhà trường; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị của Thủ tướng, khuyến cáo của Bộ Y tế và quy định của địa phương.

4. Đối với Lưu học sinh (LHS) Lào, Phòng Công tác HSSV có trách nhiệm thông báo kịp thời để LHS ở lại gia đình và tiếp tục nghỉ học theo thông báo ở Mục 1.

5. Sinh viên có thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ Phòng Công tác HSSV và Phòng Đào tạo để được giải đáp. 

Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cán bộ và sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung của thông báo và tham gia tích cực vào các hoạt động phòng chống dịch./.