THÔNG BÁO V/v Thay đổi thời gian tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy khóa 1, khối ngành Kỹ thuật và Đại học liên thông tại Lạng Sơn

Nhà trường thông báo thay đổi lịch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy khóa 1, khối ngành Kỹ thuật và Lễ trao bằng tốt nghiệp lớp Đại học liên thông K5B1QLKT, tại Lạng Sơn, cụ thể như sau:

1. Đối với Đại học chính quy khóa 1, khối ngành Kỹ thuật

1.1. Thời gian: Ngày 10 tháng 11 năm 2018

- Từ 07h00’ đến 09h00’, ngày 10/11/2018: Sinh viên làm thủ tục ra trường.

- Từ 09h00’ đến 11h00’, ngày 10/11/2018: Tổ chức lễ phát bằng.

1.2. Địa điểm: Tại Hội trường B201.

2. Đối với Đại học liên thông, K5B1QLKT, tại Lạng Sơn

2.1. Thời gian: Từ 8h00 đến 10h, ngày 03/11/2018 (Sáng thứ 7).

2.2. Địa điểm: Tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

Các công tác tổ chức, nhiệm vụ phân công vẫn thực hiện theo Kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

Đề nghị các Phòng, Khoa, GVCN thông báo tới đơn vị liên kết đào tạo, các lớp sinh viên biết, thực hiện.