THÔNG BÁO V/v Giải quyết tình trạng nợ học phí đến học kỳ II năm 2018-2019

Học kỳ II năm học 2018-2019 đã triển khai được 02 tuần. Nhà trường đã đôn đốc việc hoàn thành học phí học kỳ II năm học 2018-2019 và các kỳ trước. Qua kiểm tra, đến ngày 25/02/2019 còn nhiều sinh viên vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí  cả các học kỳ trước (có danh sách gửi kèm cho GVCN). Vì vậy, Nhà trường đề nghị các Phòng chức năng, GVCN, sinh viên các khóa chưa hoàn tất nghĩa vụ học phí thực hiện đúng theo những quy định sau:

-   Nhận được Thông báo này, yêu cầu GVCN gửi thông báo và danh sách SV nợ học phí đến lớp để nhắc nhở, đôn đốc SV hoàn thành học phí.

-       Thời hạn cuối để sinh viên hoàn thành học phí còn nợ  học kỳ I năm học 2018-2019 và các kỳ trước là trước 17 giờ 00 ngày 09/03/2019.

-       Thời hạn cuối để sinh viên hoàn thành học phí học kỳ II năm học 2018-2019 (kể cả học phí thực tập nghề nghiệp của sinh viên K3, K4 là trước 17 giờ 00 ngày 31/03/2019.

-       Sinh viên đăng ký học lại theo các lớp học bổ sung ngoài kế hoạch phải hoàn thành nộp học phí mới mở lớp.

Sau thời hạn trên, nếu sinh viên nào vẫn chưa nộp học phí sẽ xử lý như sau:

-          Đình chỉ học và thi các học phần còn học và thi sau thời gian trên (kể cả sinh viên K3, K4 đang thực tập nghề nghiệp tại trường Cao đẳng nghề số I-Bộ Quốc phòng hoặc thực tập nghiệp vụ tại ALOHA).

-         Sinh viên bị đình chỉ học và hủy kết quả thi sẽ phải nhận điểm không (điểm F) toàn bộ các học phần trong kỳ học.

Phòng Công tác HSSV có trách nhiệm đôn đốc GVCN phổ biến cho sinh viên nội dung của thông báo này; đồng thời tổng hợp các trường hợp đặc biệt  (thông qua đơn của SV) trước ngày 09/03/2019, báo cáo Ban Giám hiệu.

Phòng Kế hoạch-Tài chính, phòng Đào tạo phối hợp rà soát và lập danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí vào cuối các tuần  kể từ ngày 01/03/2019,  báo cáo Ban Giám hiệu để xử lý theo quy định.

Đề nghị Lãnh đạo các phòng chức năng, GVCN và sinh viên các lớp thực hiện nghiêm túc các nội dung của Thông báo này./.