Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy đợt tháng 10 năm 2018

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Trường Đại học Việt Bắc tổ chức xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2018 cho sinh viên các lớp sau:

- Sinh viên đại học hệ chính quy Khóa 1 các ngành Kỹ thuật;

- Sinh viên đại học hệ liên thông lớp K5B1QLKT Lạng Sơn;

- Sinh viên các lớp K1, K2 Kế toán; K1, K2 QTKD; K2D; K3B; QLKT02-Đại Từ (xét bổ sung).

Do có các lớp, các hệ đào tạo khác nhau, Nhà trường Thông báo cho các Phòng, Khoa, GVCN có liên quan và toàn thể sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp đợt này những nội dung cần thực hiện, cụ thể như sau:

I-  QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Căn cứ pháp lý:

-      Đối với sinh viên đại học và cao đẳng chính quy Khóa 1 các ngành Kỹ thuật: K1, K2 Kế toán; K1, K2 QTKD xét theo Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ - ĐHVB, ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Việt Bắc;

-      Đối với sinh viên đại học hệ liên thông lớp K5B1QLKT Lạng Sơn áp dụng Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

-      Đối với các lớp xét bổ sung K2D; K3B; QLKT02-Đại Từ xét theo Thông tư số 17/VBHN-BGDĐT ngày 05/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

1.2. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được trường xét và công nhận tốt nghiệp:

a. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

b. Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo được quy định tại điều 2 của Quy chế này;

c. Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

d. Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh và hoàn thành học phần giáo dục thể chất (đối với hình thức đào tạo chính quy);

e. Có đơn gửi phòng Đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp;

g) Có đầy đủ hồ sơ đầu vào (hồ sơ tuyển sinh);

h) Không nợ học phí và các khoản kinh phí theo quy định của trường.

1.3. Cấp bằng tốt nghiệp, bảng ghi kết quả học tập

1.3.1. Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng: được cấp theo ngành đào tạo chính. Hạng tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học, như sau:

a. Loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00;

b. Loại giỏi:  Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59;

c. Loại khá:  Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19;

d. Loại trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49.

Theo Quyết định số 1067/QĐ-BGDĐT ngày 22/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi tên ngành và mã số các ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Việt Bắc theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT (Phụ lục I), đợt này sinh viện được cấp 1 trong 4 ngành sau:

Mã ngành

Tên ngành

7340101

Quản trị kinh doanh

7340301

Kế toán

7480201

Công nghệ thông tin

7520103

Kỹ thuật cơ khí

7520201

Kỹ thuật điện

 1.3.2. Kết quả học tập của sinh viên: được ghi vào bảng điểm theo từng học phần. Trong bảng điểm còn phải ghi chuyên ngành hoặc ngành phụ (nếu có).

Các điều kiện khác được thực hiện theo Quy chế đào tạo.

1.4. Sinh viên không tốt nghiệp:

Những sinh viên không đủ Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp theo nội dung ở Mục 2, nếu hết thời gian tối đa được phép học tập (Thời gian kéo dài tối đa là 5 học kỳ chính đối với đào tạo trình độ đại học; 3 học kỳ chính đối với đào tạo trình độ cao đẳng) hoặc không hoàn thành nghĩa vụ học phí theo đúng quy định của Trường, chỉ được cấp giấy chứng nhận về các học phần đã học trong chương trình của trường hoặc buộc thôi học.

II-  NỘI DUNG CỤ THỂ

2.1. Kết quả xem xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2018:

 

TỔNG HỢP XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 10 NĂM 2018

 

 

TT

Lớp

Xét TN

Đủ ĐK

Giỏi

Khá

TB

Ko Đủ ĐK

Ghi chú

 

1

K2D

1

1

0

0

1

0

 

 

2

K3B

3

3

0

3

0

0

 

 

3

QLKT02

2

2

0

0

2

0

LTCĐ Đại Từ

 

4

K5B1QLKT

74

73

0

62

11

1

LTĐH

Lạng Sơn

 

5

K1 Kế toán

3

3

0

1

2

0

 

 

6

K2 Kế toán

8

8

0

5

3

0

 

 

7

K1 QTKD

2

2

0

1

1

0

 

 

8

K2 QTKD

3

3

0

1

2

0

 

 

9

K1 Cơ khí

11

11

0

3

8

0

 

 

10

K1 Điện

7

7

0

3

4

0

 

 

11

K1 CNTT

3

3

0

2

1

0

 

 

Tổng

117

116

0

81

35

1

 

                     

Bảng kết quả học tập của mỗi lớp và từng sinh viên đã được gửi cho Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) để thông báo tới sinh viên để kiểm tra, phản hồi. Mọi phản hồi về kết quả học tập của sinh viên đã được Nhà trường kiểm tra, giải quyết.

2.2. Học phí:

Phòng Kế hoạch –Tài chính đã kiểm tra việc đóng học phí và các khoản kinh phí theo quy định của Nhà trường tính đến ngày 20/10/2018, thấy vẫn còn một số sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí và các khoản thu khác (có danh sách kèm theo).

2.3. Kế hoạch tốt nghiệp và giải quyết các tồn tại:

Những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt này sẽ được Nhà trường công nhận và tổ chức cấp bằngTN vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2018 (có thông báo sau).

Những sinh viên còn nợ học phần, phải tự bố trí kế hoạch (trong khoảng thời gian còn được phép học theo Quy chế) và liên hệ với Phòng Đào tạo để được sắp xếp học lại theo kế hoạch chung của Nhà trường.

Những sinh viên có tên trong danh sách nợ học phí nêu ở Mục 2.2: Trước 14 giờ ngày 30/10/2018, nếu không hoàn thành sẽ không được xét tốt nghiệp và xử lý theo Quy chế đào tạo của trường (nêu ở Mục 1.4).

Đề nghị các Phòng chức năng, các khoa liên quan, GVCN thông báo đến các sinh viên có tên trong danh sách để thực hiện đúng theo nội dung của thông báo này./.

Đính kèm: