Thông báo về việc xét trao Học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2018 - 2019

Căn cứ theo Công văn Số: 3009 /BGDĐT-HTQT ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét, trao học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2018 – 2019, Phòng CT HSSV Thông báo tới các lớp sinh viên như sau:

I. Tiêu chí để được xét cấp học bổng

1. Kết quả học tập học kỳ 1, năm học 2018-2019 đạt từ 7,5 điểm trở lên (đạt từ khá trở lên).

2. Hoàn cảnh gia đình khó khan hoặc con thương binh, liệt sỹ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khan khác

3. Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của tổ chức, cá nhân nào khác.

4. Tham gia hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, giao thông, hoặc hình thức khác.

5. Tính tới thời điểm nộp hồ sơ phải hoàn thiện tất cả các khoản học phí.

II. Thủ tục hồ sơ xin cấp học bổng

1. Tờ khai thông tin cá nhân xin cấp học bổng

2. Giấy chứng nhận kết quả học tập

Lưu ý:

Sinh viên nhận hồ sơ tại phòng CT HSSV

Hồ sơ phải viết tay

Hồ sơ gửi về phòng CT HSSV trước ngày 15/03/2019

Để biết thêm Thông tin chi tiết, sinh viên tham khảo trực tiếp trên Website của trường www.vietbac.edu.vn

>>Hướng dẫn làm hồ sơ cấp học bổng Hessen

>>Giấy chứng nhận KQHT xin cấp HB Hessen

>>Tờ khai thông tin xin cấp HB Hessen