THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 của sinh viên lớp K1 Kinh tế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC

 


Số:     /TB-ĐHVB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày      tháng      năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 của sinh viên lớp K1 Kinh tế

 

Trường Đại học Việt Bắc thông báo đến toàn thể sinh viên lớp Đại học chính quy K1 Kinh tế về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1, năm 2017 như sau:

1. Hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp

- Đơn đăng ký xét tốt nghiệp (có mẫu kèm theo): 1 bản.

- Bản photo công chứng học bạ: 1 bản.

- Bản photo bằng tốt nghiệp cấp 3: 1 bản.

- Bản photo chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng: 1 bản.

- Bản photo giấy khai sinh: 1 bản.

- Bản photo chứng minh thư: 1 bản.

- Giấy khám sức khỏe: 1 bản.

2. Thời gian nộp hồ sơ

Từ ngày 08 tháng 6 năm 2017 đến ngày 14 tháng 6 năm 2017.

3. Địa điểm nộp hồ sơ

Phòng CT HSSV trường Đại học Việt Bắc (gặp cô Yến).

Sinh viên lớp Đại học chính quy K1 Kinh tế hội đủ điều kiện xét tốt nghiệp, liên hệ với nhà trường để nộp hồ sơ đúng thời hạn thông báo trên.

 

Nơi nhận:

      - BGH (b/c);

      - Các phòng, khoa (t/h);

      - Lớp Sinh viên K1 Kinh tế (t/h);

      - Lưu: VP, CT HSSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PGS. TS Tô Văn Bình