Thông báo tuyển sinh từ xa năm 2018 tại Thái Nguyên của Đại học Đà Nẵng liên kết đào tạo với Đại học Việt Bắc