THÔNG BÁO Kế hoạch thực tập và làm đồ án tốt nghiệp các lớp K2 Kỹ thuật

        Theo kế hoạch năm học 2018-2019, đến ngày 25/11/2018, các lớp Khóa 2 (K2) Kỹ thuật đã hoàn thành chương trình lý thuyết. Nhà trường thông báo kế hoạch tổng thể từ nay đến khi tốt nghiệp của  K2 Kỹ thuật như sau:

I.   KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 1. 1. Thời gian thực tập:

       Thời gian thực tập tốt nghiệp (TTTN) là 08 tuần (02 tháng). Dự kiến TTTN từ ngày 03/12/2018 đến ngày 02/02/2019.

1.2.    Điều kiện để sinh viên TTTN:

     Sinh viên tham gia thực tập tốt nghiệp phải đủ các điều kiện sau đây:

-           Tính đến thời điểm TTTN, phải đạt được ít nhất 90% số tín chỉ tích luỹ của chương trình đào tạo (đã học các học phần chuyên ngành);

-           Có điểm trung bình trung tích lũy đạt ≥ 1,8;

-           Hoàn thành các khoản học phí và nghĩa vụ khác (tính đến thời điểm đi TTTN);

-           Các trường hợp đặc biệt, sinh viên cần có đơn gửi phòng Đào tạo tổng hợp, trình Hiệu trưởng xem xét giải quyết. (có danh sách dự kiến đi TTTN gửi kèm).

1.3. Cơ sở (địa bàn) TTTN:

Nhà trường ủy quyền cho Ban chủ nhiệm (BCN) Khoa liên hệ cơ sở (địa bàn) TTTN phù hợp với ngành nghề và mục tiêu đào tạo của ngành để tổ chức cho sinh viên (SV) đăng ký và đưa SV đến TTTN. Trường hợp SV tự liên hệ cơ sở thực tập, phải có sự đồng ý của Khoa chuyên môn.

1.4. Nội dung TTTN:

Nhà trường giao cho Ban chủ nhiệm (BCN) Khoa rà soát, điều chỉnh nội dung đề cương TTTN đã có, đảm bảo phù hợp với thực tế, có tính khả thi và đạt chất lượng thực tập tốt nhất, sau đó hướng dẫn SV thực hiện.

1.5. Nhiệm vụ các đơn vị và cá nhân liên quan:

a)  Phòng Kế hoạch-Tài chính:

Kiểm tra và cung cấp danh sách SV còn nợ học phí cho Phòng Đào tạo để xét điều kiện TTTN.

b)  Phòng Đào tạo:

-         Xét điều kiện TTTN, gửi danh sách SV đủ điều kiện cho các Khoa thực hiện; thông báo kết quả xét cho SV qua GVCN và  trên website.

-         Nhận danh sách phân công giảng viên hướng dẫn (GVHD) TTTN cùng nhóm SV từ các Khoa và làm Quyết định, Hợp đồng TTTN; Hoàn thành trước ngày 01/12/2018.

c)  Các Khoa:

Các Khoa chủ động liên hệ cơ sở thực tập; tổ chức phân nhóm SV thực tập tại các cơ sở và phân công giảng viên hướng dẫn (GVHD), gửi danh sách cho Phòng Đào tạo ( qua Đ/c Lê Đình Mạnh – cán bộ phòng Đào tạo, phòng A-104 Nhà hiệu bộ) để Nhà trường ra quyết định. Thời gian hoàn thành: trước ngày 28/11/2018.

Từ ngày 03/12/2018 đến 02/02/2019, SV đến TTTN tại các cơ sở.

d) Đối với sinh viên:

Sinh viên đủ điều kiện (xem danh sách từ GVCN hoạc tại địa chỉ: http://vietbac.edu.vn), đăng ký nhóm TTTN tại khoa theo hướng dẫn của BCN Khoa.

Chú ý: Trong thời gian đi thực tập tốt nghiệp, sinh viên không được đăng ký học các học phần lý thuyết tại trường (trừ học phần Đồ án môn học), nếu cố tình vi phạm, sinh viên sẽ phải nhận điểm F các học phần đã đăng ký và sinh viên vẫn phải đóng học phí theo đúng quy định .

II.   KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Điều kiện SV được nhận ĐATN:

-                Sinh viên hoàn thành 02 học phần: GDTC và GDQP-AN;

-                Tích lũy trên 135 tín chỉ (tính đến thời điểm nhận đề tài);

-                Điểm TBCTL ≥ 2,0.

(Danh sách SV đủ điều kiện nhận ĐATN sẽ được thông báo sau)

Thời gian làm đồ án tốt nghiệp (ĐATN): 02 tháng (8 tuần); dự kiến từ ngày 11/02/2019 đến ngày 11/04/2019).

Các khoa chủ động phân công GVHD và giao đề tài ĐATN cho sinh viên trước ngày 11/02/2019 (có thể giao đề tài trong thời gian TTTN); Mỗi giảng viên hướng đẫn tối đa không quá 05 sinh viên. Hoàn thành việc chấm và bảo vệ ĐATN trước ngảy 25/04/2019.

-       Sinh viên hoàn thiện ĐATN và nộp báo cáo trước ngày 15/04/2019.

-       Dự kiến SV tốt nghiệp: tháng 05/2019

Trong quả trình thực hiện, nếu có các nội dung mới,  Nhà trường sẽ thông báo cụ thể sau.

Đề nghị Lãnh đạo các phòng chức năng, Ban chủ nhiệm các Khoa cùng sinh viên khóa K2 Kỹ thuật phối hợp để thực hiện đúng theo nội dung của thông báo này./.