Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học

  • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạ tổ hợp kim lại "Composte Coating" nhằm nâng cao chất lượng chi tiết làm việc trong điều kiện ăn mòn cao và mòn cao

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Đăng Bình
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2006

Tóm tắt

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạ tổ hợp kim lại "Composte Coating" nhằm nâng cao chất lượng chi tiết làm việc trong điều kiện ăn mòn cao và mòn cao, MS: KC.02.18/06 - 10,