QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn cán bộ tham gia Giải cầu lông cán bộ, giáo viên Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TC số 1 tỉnh Thái Nguyên

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn cán bộ tham gia

Giải cầu lông cán bộ, giáo viên Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TC số 1

tỉnh Thái Nguyên

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC

 

            Căn cứ Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 05/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Việt Bắc;

Căn cứ Quyết định số 3027/QĐ-UBND, ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Bắc;

Căn cứ Điều lệ Giải cầu lông cán bộ, giáo viên Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TC số 1 tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tổng hợp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn cán bộ, giáo viên tham gia Giải cầu lông cán bộ, giáo viên Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TC số 1 tỉnh Thái Nguyên năm học 2017 gồm các thành viên như danh sách kèm theo.

Điều 2. Đoàn cán bộ, giáo viên tham gia Giải cầu lông cán bộ, giáo viên có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đúng theo Điều lệ Giải và được hưởng các chế độ theo quy định của Trường Đại học Việt Bắc.

Điều 3. Ông Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng các đơn vị trong Trường và các thành viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT-ĐHVB. 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS.TS Tô Văn Bình 

 

 

 

 

DANH SÁCH

ĐOÀN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM DỰ GIẢI CẦU LÔNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN

KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ VÀ TRUNG CẤP SỐ 1 TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2017

 (Kèm theo Quyết định số      /ĐHVB ngày 05 tháng 12 năm 2017của Trường Đại học Việt Bắc)

 

TT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Đơn vị

Nội dung đăng ký thi đấu

Nhóm tuổi

1.

Lương Thành Trung

Nam

1980

CB phòng Tổng hợp

Đôi nam – nữ phối hợp

Từ 30 trở xuống

2.

Ma Thị Ngần

Nữ

1990

Cán bộ Khoa KHCB

                                                                                                          

XÁC NHẬN CỦA BỘ PHẬN Y TẾ

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 12 năm 2017

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PGS.TS Tô Văn Bình

 

 

 

    

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

ĐĂNG KÝ GIÁM KHẢO CHẤM THI PHẦN SÂN KHẤU HÓA

 HỘI THI HSSV GIỎI KHỐI TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

CHUYÊN NGHIỆP SỐ 1 TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM HỌC: 2014 – 2015

(Kèm theo Quyết định số      /ĐHVB ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Trường Đại học Việt Bắc)

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Trình độ đào tạo

Chức vụ

Ghi chú

1.

Nguyễn Trường Kháng

1951

Nam

Thạc sĩ

Tr. Phòng

 

                                                                                                                                                                 Thái Nguyên, ngày 31 tháng 3 năm 2015

                                                                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

     Th.S Lê Minh Thái