QUYẾT ĐỊNH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20/QĐ-ĐHVB  
 

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy

ngành Kế toán của Trường Đại học Việt Bắc

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC

Căn cứ Quyết định số 1341/QĐ- TTg ngày 05/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Việt Bắc;

Căn cứ Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 06/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công nhận Hội đồng quản trị và các chức vụ lãnh đạo Trường Đại học Việt Bắc;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động Trường Đại học Việt Bắc được Hội đồng quản trị thông qua ngày 05/9/2011;

Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Việt Bắc mở ngành đào tạo;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo về ban hành chương trình đào tạo cao đẳng chính quy ngành Kế toán,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy ngành Kế toán của Trường Đại học Việt Bắc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên và Thủ trưởng các đơn vị trong Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị trong Trường;

- Lưu: VT, ĐHVB.

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Đăng Bình