QUY TRÌNH DỰ GIỜ

1. Mục đích:

 - Đổi mới và nâng cao nghiệp vụ, hiệu quả công tác giảng dạy.

- Chuẩn hóa công tác quản lý chất lượng giảng dạy của trường.

- Đảm bảo việc dự giờ theo đúng quy định.

 2. Quy trình:  

Bước 

Trình tự thực hiện 

Trách nhiệm 

1

Lập kế hoạch dự giờ của Bộ môn:

 - Chọn môn học và giảng viên được dự giờ.

-  Phân công giảng viên dự giờ.

-  Lên lịch dự giờ.

- Bồ sung nội dung cần nhận xét trong biểu mẫu dự giờ theo yêu câu của Bộ môn và Khoa

 ( nếu cần)

- Báo cáo về Phòng TT-KT&ĐBCLGD

Trưởng Bộ môn

 

2

Duyệt kê hoạch dự giờ của Bộ môn:

-  Xem xét kê hoạch.

- Bồ sung ý kiến cần thiết.

Trưởng Khoa

 

3

Thông báo kế hoạch dự giờ:

 Ban chủ nhiệm Khoa gửi kế hoạch dự giờ đến:

-  Trưởng Bộ môn.

-  Giảng viên dự giờ và giảng viên được dự giờ.

- Phòng TT-KT&ĐBCLGD.

Ban chủ nhiệm Khoa

 

4

Tổ chức thực hiện theo kế hoạch:

 Các giảng viên dự giờ và giảng viên được dự giờ thực hiện theo kế hoạch dự giờ của Bộ môn. Giảng viên dự giờ:

- Trao đồi kinh nghiệm giảng dạy với giảng viên được dự giờ ngay sau buồi dự giờ.

-  Ghi đầy đủ các thông tin vào biên bản dự giờ.

-  Nộp biên bản dự giờ cho Trưởng Bộ môn chậm nhất là 1 tuần sau khi thực hiện dự giờ.

- Tổng kết và báo cáo tình hinh dự giờ của Bộ môn Đánh giá tình hình chung về việc dự giờ tại Bộ môn, nhận định điểm mạnh, điểm yếu.

-  Báo cáo tình hình dự giờ, kế hoạch cải tiến của Bộ môn về Khoa.

- Bộ môn lưu kế hoạch dự giờ, báo cáo tình hình dự giờ,

biên bản dự giờ tại Bộ môn (trong thời hạn 5 năm)

 Ban chủ nhiệm Khoa;

Trưởng Bộ môn;

 Các giảng viên dự giờ và giảng viên được dự giờ.

5

Tổng kết và báo cáo tình hinh dự giờ của Bộ môn Đánh giá tình hình chung về việc dự giờ tại Bộ môn, nhận định điểm mạnh, điểm yếu.

- Báo cáo tình hình dự giờ, kế hoạch cải tiến của Bộ môn về Khoa.

- Bộ môn lưu kế hoạch dự giờ, báo cáo tình hình dự giờ,biên bản dự giờ tại Bộ môn (trong thời hạn 5 năm)

Trưởng Bộ môn

 

6

Tông kêt và báo cáo tình hình dự giờ của Khoa

- Đánh giá tình hình chung của việc dự giờ tại Khoa; nhận định điểm mạnh, điểm yếu, kết quả dự giờ, kế hoạch cải tến chất lượng.

Trưởng Khoa

7

Lưu hồ sơ minh chứng

- Khoa lưu các hồ sơ liên quan đến công tác dự giờ (trong chu kỳ 5 năm theo chu kỳ kiểm định chất lượng)

- Nộp bản sao các biểu mẫu dự giò về Phòng TT-KT&ĐBCLGD theo thời gian nêu trong kế hoạch

Văn phòng

3. Biểu mẫu: 

Mẫu la, mẫu 1b: Phiếu dự giờ

Mẫu 2a, mẫu 2b: Phiếu tông hợp đánh giá giờ giảng

Mẫu 3: Kế hoạch dự giờ của Khoa

Mẫu 4: Báo cáo kết quả dự giờ

 

Thái Nguyên, ngày 15 tháng  8  năm 2019

PHÒNG TT- KT & ĐBCLGD

Trưởng Phòng

(đã ký)

ThS. Ngọc Côn Cương