BAN GIÁM HIỆU

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 GS.TS. Nguyễn Đăng Bình Hiệu trưởng
2 PGS.TS. Tô Văn Bình Phó Hiệu Trưởng 1984, CHDC Đức
3 GV.ThS. Lê Minh Thái Phó Hiệu Trưởng