NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGÀNH KẾ TOÁN

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

NGÀNH KẾ TOÁN

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo theo tiến trình chuẩn: 3 năm.

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC

Khối lượng kiến thức toàn khoá: 100 tín chỉ.

Cấu trúc các khối kiến thức của chương trình giáo dục:

- Kiến thức giáo dục đại cương: ........ 30 tín chỉ

- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 70 tín chỉ

Trong đó:

+ Khối kiến thức cơ sở ngành:                                   22 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên ngành:                                 41 tín chỉ

Thực tập và khóa luận tốt nghiệp:                           07 tín chỉ

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Học sinh có bằng tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT hoặc tương đương căn cứ theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, ban hành theo Quyết định số 25/QĐ-BGDĐT, ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO

Theo quy chế ban  hành tại Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

a. Khung chương trình đào tạo

NỘI DUNG

Số TC

TC bắt buộc

TC tự chọn

I. Kiến thức giáo dục đại cương (GDĐC)

30

26

4

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

70

55

15

2.1. Kiến thức cơ sở ngành

22

17

5

2.3. Kiến thức chuyên ngành (kể cả thực tập TN, khóa luận TN hoặc thi TN

48

38

10

Tổng tích lũy tối thiểu/ tổng thiết kế

100

81/100

19/100

b. Chương trình đào tạo

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

I.

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

30

IA.

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ: 10 TC

 

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin 1

2

2

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin 2

3

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

4

Đường lối CM của Đảng CS VN

3

IB.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT: 3 TC

 

5

Giáo dục thể chất 1

1

6

Giáo dục thể chất 2

1

7

Giáo dục thể chất 3

1

IC.

GIÁO DỤC QP - AN NINH: 8 TC

 

8

Đường lối QS của Đảng

3

9

Công tác an ninh-quốc phòng

2

10

Quân sự chung và bắn súng

3

ID.

GIÁO DỤC CƠ BẢN

 

11

Toán cao cấp

3

12

Lý thuyết xác xuất và Thống kê toán

2

13

Tiếng Anh 1

3

14

Tiếng Anh 2

2

15

Tin học đại cương

3

16

Pháp luật đại cương

2

17

Tiếng Việt thực hành

2

18

Tự chọn 1

4

 

Các học phần tự chọn 1

 

18.1

Kỹ năng thuyết trình

2

18.2

Tâm lý học đại cương

2

18.3

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

2

18.4

Môi trường và con người

2

II.

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

70

IIA.

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

22

19

Kinh tế vi mô

3

20

Nguyên lý Thống kê kinh tế

2

21

Nguyên lý Kế toán

3

22

Tài chính - tiền tệ

3

23

Quản trị học

3

24

Luật kinh tế

3

25

Tự chọn 2

3

26

Tự chọn 3

2

 

Các học phần tự chọn 2

 

25.1

Kinh tế vĩ mô

3

25.2

Tiếng Anh chuyên ngành

3

25.3

Kinh tế quốc tế

3

 

Các học phần tự chọn 3

 

26.1

Thương mại điện tử

2

26.2

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

26.3

Quản trị doanh nghiệp

2

IIB.

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

 

 

Các học phần bắt buộc

48

27

Tổ chức công tác kế toán

2

28

Tài chính doanh nghiệp

3

29

Kiểm toán căn bản

3

30

Kế toán tài chính 1

3

31

Kế toán tài chính 2

3

32

Kế toán quản trị

3

33

Kế toán hành chính sự nghiệp

2

34

Kế toán doanh nghiệp thương mại, dịch vụ

2

35

Ứng dụng CNTT trong kế toán

3

36

Tự chọn 4

4

 

Các học phần tự chọn 4

 

36.1

Kế toán chi phí

2

36.2

Kế toán ngân sách

2

36.3

Kế toán chủ đầu tư

2

36.4

Thẩm định dự án đầu tư

2

IIC.

KIẾN THỨC BỔ TRỢ

 

 

Các học phần  bắt buộc

 

37

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

3

38

Hệ thống thông tin kế toán

3

39

Thuế và kế toán thuế

3

40

Marketing căn bản

2

41

Tự chọn 5

2

 

Các học phần tự chọn 5

 

41.1

Thị trường chứng khoán

2

41.2

Thanh toán quốc tế

2

41.3

Thị trường tài chính

2

 

Thực tập cuối khóa và khóa luận tốt nghiệp

 

42

Thực tập cuối khóa

3

43

Khóa luận tốt nghiệp

4

 

Học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp: 4 TC

4

44.1

Chuyên đề về kế toán tài chính

2

44.2

Chuyên đề về thuế và kế toán thuế

2

44.3

Định giá tài sản

2

44.4

Lập và phân tích báo cáo tài chính

2

44.5

Kiểm toán doanh nghiệp

2

 

Tổng số tín chỉ:

100