MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

(Ban hành theo Quyết định số 15 ngày 8 tháng 3 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Việt Bắc)

 

 

Tên chương trình:

Ngành đào tạo:

Mã số:

Trình độ đào tạo:

Loại hình đào tạo:

Chương trình đào tạo Cử nhân cao đẳng Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

C340101

Cao đẳng

Chính quy

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo các cử nhân Cao đẳng Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh và sức khoẻ tốt; nắm vững các kiến thức về chức năng, quá trình kinh doanh và quản trị ở các doanh nghiệp; có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành tốt trong một số công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực đào tạo; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và tiếp tục học tập ở các bậc học cao hơn (Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ).

2. CHUẨN ĐẦU RA
2.1. Phẩm chất
2.1.1 Phẩm chất chính trị 
Có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách tốt và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Hiểu biết và có trách nhiệm chấp hành đường lối chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của công dân và người lao động.
2.1.2 Phẩm chất nhân văn
Trung thực, năng động, tự tin, có trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng, hòa hợp và cầu thị. Dám nghĩ, dám làm cái mới và biết đương đầu với khó khăn, gian khổ và rủi ro.
2.1.3 Thái độ nghề nghiệp
Có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề nghiệp, tìm tòi, sáng tạo, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và chính xác trong công việc; có ý thức tổ chức, kỷ luật trong lao động, tác phong công nghiệp. 
2.2. Kiến thức: 
- Nắm vững các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; có sức khoẻ tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
- Có kiến thức vật lý, toán học và có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên để tiếp thu tốt các kiến thức cơ sở và chuyên ngành cũng như có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
- Ngoại ngữ (tiếng Anh): có các kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết, đồng thời sử dụng tốt ngoại ngữ trong chuyên môn (tương đương với chứng chỉ TOEIC 350 điểm).
- Có các kiến thức về Công nghệ thông tin để có thể sử dụng thành thạo tin học văn phòng và có khả năng sử dụng và lập trình các phần mềm ứng dụng trong chuyên môn.
- Nắm vững các kiến thức cơ sở quản lý kinh tế, các nguyên lý kinh tế; có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành căn bản về quản trị tài chính – kế toán doanh nghiệp.
- Có kiến thức chuyên môn về quản trị trên các lĩnh vực: quản trị marketing, quản trị bán hàng, quản trị thương hiệu, quản trị nhân lực, quản trị tài chính, quản trị chất lượng, quản trị dự án đầu tư.
2.3. Kỹ năng:
2.3.1 Kỹ năng về thực hành
Thực hiện được công việc điều tra thị trường; nhận diện và giải quyết các vấn đề như: xác định mục tiêu, phân tích và đánh giá môi trường kinh doanh, lập kế hoạch, tổ chức công việc, tổ chức nhân sự, xây dựng và quản bá thương hiệu.
2.3.2 Về chuyên môn, nghiệp vụ
Có khả năng thiết lập hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp và phù hợp với chế độ, chính sách phát triển doanh nghiệp ở từng giai đoạn. 
Có khả năng tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng, hệ thống bán hàng, hệ thống thông tin…của doanh nghiệp công nghiệp.
Có khả năng tư vấn công tác quản trị cho các doanh nghiệp, cho các tổ chức kinh tế.
Có khả năng nghiên cứu các vấn đề về quản trị doanh nghiệp.
2.3.3 Kỹ năng giao tiếp
Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, giải thích những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế, ý tưởng sáng tạo thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên ngành (đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, các loại hình thực tập) hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn (semina) với kỹ năng trình bày vấn đề logic, ngắn gọn, dễ hiểu, có khả năng hòa nhập xã hội và hội nhập trong môi trường quốc tế.
2.3.4 Làm việc theo nhóm
Trang bị cho sinh viên cách làm việc nhóm hiệu quả trong các vai trò khác nhau như tổ chức, quản lý, thực hiện để đạt hiệu quả trong môi trường nhóm sinh viên hay trong môi trường làm việc thực tế bao gồm các cá thể, nhóm có những sở thích, môi trường sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn khác nhau.
2.4. Nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao
Có phương pháp làm việc chuyên nghiệp, tác nghiệp độc lập và sáng tạo, có khả năng tự học và nghiên cứu, tiếp thu được khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, hòa nhập được trong môi trường quốc tế; có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn (Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ).
2.5 Vị trí công việc có thể đảm nhiệm: 
Sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh có đủ năng lực để được bố trí làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các đơn vị hành chính sự nghiệp, ngân hàng, công ty tài chính, quỹ đầu tư, quỹ tín dụng, công ty chứng khoán, các cơ quan hành chính sự nghiệp và các tổ chức xã hội.