MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÁC HỌC PHẦN

MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÁC HỌC PHẦN

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. Khối kiến thức giáo dục đại cương

30 TC

1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1

2 TC

Nội dung thực hiện theo công văn số 2488/BGDĐT-ĐH&SDH, ngày 25/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: những nội dung cơ bản về thế giới quan, Phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin; Những nội dung trọng tâm của học thuyết kinh tế Mác-Lênin; Những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về Chủ nghĩa xã hội.

2. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2

3 TC

Nội dung thực hiện theo công văn số 2488/BGDĐT-ĐH&SDH, ngày 25/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: những nội dung cơ bản về thế giới quan, Phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin; Những nội dung trọng tâm của học thuyết kinh tế Mác-Lênin; Những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về Chủ nghĩa xã hội.

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh

2 TC

Nội dung thực hiện theo công văn số 2488/BGDĐT-ĐH&SDH, ngày 25/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và xây dựng con người mới, Phương pháp luận Hồ Chí Minh.

4. Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

3 TC

Nội dung thực hiện theo công văn số 2488/BGDĐT-ĐH&SDH, ngày 25/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học phần Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng và phát triển văn hoá xã hội; Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa; Đường lối đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế.

5, 6. 7. Giáo dục thể chất 1, 2, 3

3 TC

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học phần Giáo dục thể chất bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Huấn luyện cho người học những kiến thức cơ bản về thể thao quần chúng và thể thao quân sự bao gồm: Hiểu biết nguyên tắc, phương pháp huấn luyện thể lực, luật và tổ chức thi đấu một số môn thể thao.

8, 9, 10. Giáo dục quốc phòng và an ninh

8 TC

Nội dung học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh gồm các nội dung ban hành tại Thông tư số 31/2012/TT- BGDĐT, ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học phần này chi tiết gồm những nội dung kiến thức sau đây: Trang bị những kiến thức cơ bản về Đường lối quân sự của Đảng; Công tác quốc phòng, an ninh; Quân sự chung và chiến thuật,  kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC).

11. Đại số tuyến tính

2 TC

Học phần Đại số tuyến tính bao gồm các nội dung chính: Không gian véctơ, không gian con, cơ sở và số chiều của không gian véctơ hữu hạn chiều. Ma trận, các phép toán trên ma trận. Định thức và các phương pháp tính định thức. Lý thuyết hệ phương trình tuyến tính tổng quát, các phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất.

12. Giải tích

2 TC

Nội dung học phần Giải tích 1 bao gồm các kiến thức về: Hàm số, sự liên tục của hàm số, phép tính vi phân, tích phân, lý thuyết chuỗi. Nội dung chương trình đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất của toán học, yêu cầu sinh viên phải nắm được các tính chất của hàm một biến số (bao gồm giới hạn, tính liên tục, phép tính vi phân) và mối quan hệ giữa các tính chất đó.

13. Tiếng Anh 1

3 TC

Học phần cung cấp các kiến thức ngữ pháp về thì hiện tại thường, hiện tại tiếp diễn, quá khứ thường, so sánh hơn và hơn nhất; Sinh viên được bổ sung thêm một số kiến thức ngữ pháp mới về câu điều kiện loại 1, cách dùng thì quá khứ tiếp diễn Nắm vững được hệ thống từ vựng liên quan đến chủ đề của bài học, củng cố lại những cấu trúc câu thông dụng đã học và trang bị thêm cấu trúc nâng cao để hiểu rõ văn phong cách diễn đạt trong tiếng Anh.

14. Tiếng Anh 2

2 TC

Học phần cung cấp các kiến thức ngữ pháp về thì hiện tại hoàn thành, danh từ đếm được và không đếm được. Bổ sung thêm một số kiến thức ngữ pháp mới về cách dùng would, câu điều kiện loại 2, thì tương lai… Nắm  vững được  hệ  thống từ vựng liên quan đến chủ đề của bài học, củng cố lại những cấu trúc câu thông dụng đã học cũng như trang bị thêm cấu trúc nâng cao để hiểu rõ văn phong cách diễn đạt trong tiếng Anh.

15. Tin học đại cương

2 TC

Học phần Tin học đại cương trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; phần mềm hệ thống (hệ điều hành), phần mềm ứng dụng, phần mềm công cụ; Khai thác hệ điều hành phổ thông MS Windows; Sử dụng các phần mềm văn phòng để làm tài liệu, quản trị dữ liệu ở mức đơn giản; Sử dụng các dịch vụ trên Internet như e-mail, tìm kiếm tin tức.

16. Pháp luật đại cương

2 TC

Học phần Pháp luật đại cương bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Giới thiệu các khái niệm, các phạm trù chung cơ bản nhất về Nhà nước và Pháp luật dưới góc độ của khoa học quản lý. Trên cơ sở đó, đi vào phân tích: Cấu trúc của bộ mày Nhà nước cũng như chức năng, thẩm quyền và địa vị pháp lý và cơ cấu của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; một số nội dung cơ bản của Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hình sự.

17. Vật lý đại cương 1

2 TC

Học phần Vật lý 1 bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Cơ học chất điểm; Trường hấp dẫn Newton; Cơ học hệ chất điểm – Cơ học vật rắn; Động lực học chất khí; Phương trình cơ bản thuyết động lực học; Giới thiệu về nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học, nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học; Hàm sóng, ý nghĩa thống kê hàm sóng; Chu trình Carnot. Trường và sóng điện từ.

18. Vật lý đại cương 2

2 TC

Học phần Vật lý 2 bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Sóng ánh sáng; Thuyết tương đối Einstein; Quang lượng tử; nguyên tử - Phân tử; vật liệu điện và từ; vật liệu quang Laser; phương trình cơ bản cơ học lượng tử; hệ thức bất định Heidelberg; sắt từ; điện môi; đặc tính V – A của Transitor và Diode.

19. Thí nghiệm Vật lý

1 TC

Học phần Thí nghiệm Vật lý cung cấp cho sinh viên những kiến thức thực tế về những vấn đề cơ bản của các học phần Vật lý 1, Vật lý 2.

20.1. Môi trường và con người

2 TC

Học phần Môi trường và con người bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Cung cấp các thông tin về tình hình môi trường; bảo vệ môi trường, khung pháp lý về bảo vệ môi trường ở Việt Nam; các phương pháp quản lý các nguồn tác động môi trường điển hình.

20.2. Logic học đại cương

2 TC

Học phần giới thiệu về logic học hình thức, các qui luật và hình thức cơ bản của tư duy. Qua đó sinh viên được rèn luyện và nâng cao tư duy khoa học.

20.3. Xác suất thống kê

2 TC

Học phần Xác suất thống kê trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất như các hiện tượng ngẫu nhiên, tất nhiên, các loại phân bố gián đoạn, phân bố liên tục, phân bố xác suất các đại lượng ngẫu nhiên. Học phần trình bày phương pháp thống kê xử lý các số liệu thực nghiệm và mối tương quan giữa các đại lượng tham số. Kiến thức lý thuyết được trình bày để sinh viên có thể áp dụng dễ dàng vào các ngành học thích hợp trong kỹ thuật.

20.4. Tiếng Việt thực hành

2 TC

Học phần Tiếng Việt thực hành bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của tiếng Việt, góp phần rèn luyện tư duy khoa học cho sinh viên, Rèn luyện năng lực sử dụng tiếng Việt một cách chính xác, mạch lạc, chặt chẽ và trong sáng. Môn học sẽ giúp trang bị cho sinh viên những kỹ năng soạn thảo và trình bày các loại hình văn bản và báo cáo thông dụng.

II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

70 TC

 

21. Toán rời rạc và Lý thuyết đồ thị

3 TC

Môn học trình bày những kiến thức cơ bản về lý thuyết tổ hợp thông qua việc giải quyết bốn bài toán cơ bản đó là: Bài toán đếm, Bài toán tồn tại, Bài toán liệt kê và Bài toán tối ưu. Lý thuyết đồ thị: khái niệm, định nghĩa, các thuật toán trên đồ thị, đồ thị Euler, đồ thị Hamilton. Một số bài toán có ứng dụng thực tiễn quan trọng khác của lý thuyết đồ thị cũng được chú trọng giải quyết đó là Bài toán tô màu đồ thị, Bài toán tìm đường đi ngắn nhất và Bài toán luồng cực đại trong mạng.

22. Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

3 TC

Nội dung môn học bao gồm hai phần: Những vấn đề cơ bản và mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật, phân tích thiết kế thuật toán, giải thuật đệ qui; Giới thiệu một số cấu trúc dữ liệu (mảng, danh sách, cây, đồ thị...), thuật toán sắp xếp, tìm kiếm.

23. Otomat và ngôn ngữ hình thức

2 TC

Học phần Otomat và ngôn ngữ hình thức  cung cấp các kiến thức về Otomat hữu hạn và ngôn ngữ chính qui. Automat đẩy xuống và ngôn ngữ phi ngữ cảnh. Outomat bị chặn tuyến tính và ngôn ngữ cảm ngữ cảnh. Máy Turing. Các ứng dụng.

24. Kiến trúc máy tính

2 TC

Khái niệm chung liên quan đến lĩnh vực kiến trúc máy tính, sơ lược những kiến thức cơ sơ liên quan đến môn học.  Các khái niệm, kiến trúc của bộ nhớ chính, bộ nhớ cache và các thiết bị lưu trữ dữ liệu, sơ  lược về liên kết trong máy tính, tổ chức và kiến trúc các hệ thống bus. Tập lệnh và các phương thức truy cập dữ liệu trong bộ nhớ. Tổ chức và các chức năng của bộ vi xử lý CPU.

25. Tiếng Anh chuyên ngành

2 TC

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng chung về chuyên ngành công nghệ thông tin. Sinh viên được luyện kỹ năng giao tiếp sử dụng các thuật ngữ chuyên môn, các cấu trúc câu thường gặp trong chuyên ngành công nghệ thông tin. Sau học phần tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin, sinh viên có khả năng đọc, dịch, viết, phân tích các tài liệu có liên quan đến chuyên ngành. Sinh viên có được phương pháp nghiên cứu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh nhằm phục vụ tốt cho các môn chuyên ngành và tự nghiên cứu trong công việc hay nâng cao trình độ sau này.

26. Ngôn ngữ lập trình C

3 TC

Học phần nhằm cung cấp kiến thức về ngôn ngữ lập trình, tổng quan về ngôn ngữ lập trình C, môi trường làm việc, cách sử dụng Turbo C, hoặc Borland C, hoặc Dev C; qui ước bộ chữ viết, từ khóa, biểu thức và cấu trúc một chương trình C; Trình bày câu lệnh, khối lệnh, cách sử dụng câu lệnh gán, câu lệnh nhập giá trị từ bàn phím, câu lệnh xuất giá trị lên màn hình và các định dạng dữ liệu; khái niệm về kiểu dữ liệu và liệt kê được các kiểu dữ liệu chuẩn trong C, độ lớn của mỗi kiểu; mô tả được các cấu trúc lập trình (rẽ nhánh, lựa chọn, vòng lặp và các câu lệnh đặc biệt); Giới thiệu chương trình con, hàm, hàm đệ qui, sử dụng hàm thư viện và cách thiết kế hàm người dùng, truyền tham số cho hàm;

27. Thực hành Ngôn ngữ lập trình C

1 TC

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng thực hành đối với ngôn ngữ lập trình C. Người học sẽ áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán cụ thể.

28. Cơ sở dữ liệu

3 TC

Môn học giới thiệu các bước xây dựng một cơ sở dữ liệu thực tế, các phương tiện lưu giữ cơ sở dữ liệu và kỹ thuật tổ chức các file. Quá trình xử lý truy vấn và tối ưu truy vấn kiểm tra cạnh tranh.

29. Thực hành Cơ sở dữ liệu

1 TC

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng thực hành đối với học phần cơ sở dữ liệu. Người học sẽ áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán cụ thể.

30. Nguyên lý hệ điều hành

2 TC

Học phần gồm 5 phần chính, trong đó phần 1 giới thiệu về tổng quan, lịch sử của các hệ điều hành. Phần 2 nghiên cứu các phương thức quản lý tiến trình, phần 3 giới thiệu về quản lý lưu trữ (bao gồm quản lý bộ nhớ trong và ngoài). Phần 4 dành để nghiên cứu vào ra của hệ điều hành và phần 5 dành cho vấn đề bảo vệ, an ninh hệ thống.

31. Kỹ thuật lập trình

2 TC

Nội dung của học phần Kỹ thuật lập trình gồm 3 phần: Phần một ôn tập lại về các kiến thức cơ bản trong lập trình, kỹ năng xác định bài toán và thành lập giải thuật, kỹ năng đọc và phân tích mã lệnh của chương trình. Phần hai cung cấp kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về lập trình Windows Form, lập trình với bộ thư viện COM của Microsoft Office, phối hợp các kiến thức để viết một ứng dụng quản lý. Phần ba trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và các thuật toán phổ biến, cách thức phát triển phần mềm hướng đối tượng.

32. Lập trình hướng đối tượng

2 TC

Môn học giới thiệu về các khái niệm cơ sở của lập trình hướng đối tượng và được minh họa bằng ngôn ngữ lập trình Java. Môn học cũng giới thiệu về những lợi ích mà phương pháp hướng đối tượng mang lại cho người lập trình so với các phương pháp lập trình trước đây như tái sử dụng, bảo mật,... Các khái niệm cơ sở của lập trình hướng đối tượng được giới thiệu bao gồm: Đối tượng, Lớp, Kế thừa, Đa hình, Đóng gói, Liên kết động, Trừu tượng hóa dữ liệu, Truyền thông điệp. Cú pháp, ngoại lệ, các luồng dữ liệu của ngôn ngữ Java dược trình bày giúp sinh viên hiểu sâu hơn về ngôn ngữ lập trình. Ngoài ra, môn học cũng giới thiệu sơ lược về thiết kế hướng đối tượng dùng các ký pháp của UML và thiết kế mẫu.

33. Sửa chữa – bảo trì máy tính

2 TC

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực hành về các thành phần phần cứng máy tính, các quy trình lắp ráp, sửa chữa máy tính; có khả năng bảo trì hệ thống cho các phòng máy tính của các cơ quan, xí nghiệp, trường học, các công ty kinh doanh cỡ vừa và cỡ nhỏ.

34.1. Quản lý chất lượng

2 TC

Học phần Quản lý chất lượng bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: cung cấp những khái niệm cơ bản về chất lượng, các quan điểm về chất lượng trong nền kinh tế thị trường, các tiêu chuẩn chất lượng và đo lường chất lượng; các phương pháp quản lý chất lượng; các hình thức kiểm tra chất lượng. Hệ thống chất lượng ISO.

34.2 Quản lý sản xuất

2 TC

Học phần Quản lý sản xuất bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Cung cấp các kiến thức cơ bản về quản trị sản xuất và tác nghiệp trong doanh nghiệp của nó như dự báo, quản trị công suất, lập kế hoạch, tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp, quản trị dự trữ sản xuất hệ thống cung cấp đúng thời hạn trong hệ thống sản xuất sản phẩm; Xác định mối quan hệ chặt chẽ với các chức năng quản lý khác.

34.3. Thương mại điện tử

2 TC

Môn học này cung cấp kiến thức tổng quát về lĩnh vực kinh doanh và thực thi thương mại thông qua các phương tiện điện tử dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, thương mại điện tử (eCommerce). Giới thiệu các mô hình, cách thức quản lý và triển khai các ứng dụng thương mại trên nền tảng công nghệ hiện tại.

35. Mạng máy tính

2 TC

Nội dung môn học trình bày các chức năng, các giao thức chính trong mỗi tầng theo mô hình tham chiếu OSI. Trong mỗi tầng có định hướng trọng tâm vào các giao thức của mạng internet/intranet và các mạng đương thời.

36. Thực hành mạng máy tính

1 TC

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng thực hành đối với hệ thống mạng máy tính. Người học sẽ áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán cụ thể.

37. Lập trình Web

2 TC

Học phần Lập trình Web  trang bị cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật thiết kế website; Lập trình web động có truy vấn cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ script như PHP hoặc ASP.NET; Người học nắm vững được các giai đoạn thiết kế website, từ việc lập kế hoạch cho một website cho đến kết nối với cơ sở dữ liệu.

38. Thực hành lập trình Web

1 TC

Học phần giúp sinh viên có thể xây dựng được các ứng dụng Web cơ bản về giao diện, có thể kết nối và truy xuất từ các cơ sở dữ liệu; Ứng dụng chúng vào việc giải quyết bài toán thực tiễn như: xây dựng website cho một tổ chức, website thương mại điện tử, website quản lý...

39. Quản trị mạng

2 TC

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giao thức quản trị mạng SNMP. Các kiến thức về Mạng máy tính, và các công nghệ hỗ trợ trong quản trị mạng đang được triển khai hiện nay. Cung cấp những kiến thức cơ bản khi quản trị mạng dựa trên Hệ điều hành và các phần mềm hỗ trợ.

40. Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động

2 TC

Học phần Lập trình ứng dụng cho các thiết bị di động trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về công nghệ và kỹ thuật phát triển phần mềm ứng dụng cho thiết bị di động, có kỹ năng lập trình phát triển phần mềm ứng dụng cho thiết bị di động trên một vài nền tảng cụ thể như J2ME. Sinh viên được giới thiệu về Lập trình giao diện người dùng, lưu trữ với MIDP; Lập trình mạng với MIDP.

41. Quản lý dự án công nghệ thông tin

2 TC

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý dự án, quản lý dự án Công nghệ thông tin, những kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc lập kế hoạch dự án, ước lượng chi phí,  quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý rủi ro, lựa chọn nhân sự tham gia dự án.

42. Kỹ thuật vi xử lý

2 TC

Môn học cung cấp cho sinh viên các vấn đề sau: Các thành phần của hệ vi xử lý; bộ vi xử lý kiến trúc ARM; lập trình hợp ngữ ARM, vấn đề phối ghép và lập trình phối ghép. Học xong môn này sinh viên có khả năng hiểu được cấu trúc, các thành phần của hệ Vi xử lý, có khả năng lập trình hợp ngữ căn bản cho ARM và có thể lập trình các thiết bị hệ thống cũng như một số thiết bị ngoại vi ARM.

43. Thực hành kỹ thuật vi xử lý

1 TC

Học phần giúp cho sinh viên biết phân tích, thiết kế hệ thống Vi Xữ lý, bao gồm phân tích thiết kế phần cứng, giải mã địa chỉ để cài đặt bộ nhớ ROM, RAM và các linh kiện IO, thiết kế phần cứng của hệ Vi xử lý. Thiết kế phần mềm, tổ hợp phần cứng, phần mềm, tạo sản phẩm, chạy thử và hiệu chỉnh.

44. Lập trình VB.NET

2 TC

Sinh viên có thể vận dụng bộ công cụ lập trình Visual Basic.NET để xây dựng ứng dụng (từ đơn giản đến phức tạp).- Có khả năng tìm hiểu sâu hơn các kỹ thuật lập trình Visual Basic.NET nâng cao (hệ thống, mạng…)

45. Thực hành lập trình VB.NET

1 TC

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng thực hành đối với ngôn ngữ lập trình VB.NET. Người học sẽ áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán cụ thể.

46. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

3 TC

Môn học giới thiệu về các tiến trình phát triển phần mềm và những khái niệm liên quan. Tiếp đó trình bày các mô hình và phương pháp hướng cấu trúc khác nhau được vận dụng để tiến hành các bước xác định yêu cầu, phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin. Sau khi được nghe giảng, sinh viên được chia thành nhóm và nhận bài tập về nhà tiến hành thực hành phân tích, thiết kế và làm tài liệu. Kết quả làm bài tập được trình bày ở xemina để thảo luận và sau đó hoàn thiện tài liệu nộp giáo viên chấm điểm học phần 1. Cuối kỳ thi hết môn lấy điểm học phần 2.

47. Thiết kế phát triển Web

3 TC

Khái niệm tổng quát về web tĩnh, website tĩnh, web động, website động. Giới thiệu ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản: HTML, DHTML. Hướng dẫn kỹ năng và phương pháp tổ chức ứng dụng trên website. Ôn lại kiến thức về hệ quản trị CSDL SQL Server hoặc Access. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình web động ASP và phương pháp kết nối CSDL với web. Áp dụng xây dựng một ứng dụng cụ thể về các website trên mạng.

48. Trí tuệ nhân tạo

3 TC

Trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực nghiên cứu thiết kế các tác nhân thông minh. Môn hoc gồm 2 phần. Phần 1: Trình bày các phương pháp tìm kiếm cơ bản, đạc biệt là các phương pháp tìm kiếm heuristic.  Phần 2: Trình bày các ngôn ngữ biểu diễn tri thức và các phương pháp lập luận tự động làm cơ sở cho việc thiết kế các tác nhân dựa trên trí thức.

49. Thực tập chuyên ngành

2 TC

Nhằm tạo môi trường thực tập cho sinh viên trước khi tốt nghiệp ra trường, đồng thời giúp các bạn sinh viên có cơ hội cọ sát với môi trường làm việc thực tế.

50.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL

3TC

Giúp cho sinh viên nắm  được khác niệm về một hệ quản trị CSDL, các thành phần cấu thành SQL Database, cũng như mối liên hệ giữa chúng. Sinh viên được tiếp cận cách thao tác và quản trị phù hợp trên những thành phần của Database như: performance monitoring, database security, user management, and backup/recovery techniques.

50.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle

3 TC

Giúp cho sinh viên nắm  được khác niệm về kiến trúc của Oracle, các thành phần cấu thành Oracle Database, cũng như mối liên hệ giữa chúng. Sinh viên được tiếp cận cách thao tác và quản trị phù hợp trên những thành phần của Database như: performance monitoring, database security, user management, and backup/recovery techniques.

51. Thực tập tốt nghiệp

3 TC

Học phần này nhằm trang bị, rèn luyện cho người học các kỹ năng cơ bản về tổ chức lao động, tác phong nghề nghiệp, tổ chức nhóm công việc, củng cố, ôn luyện, hoàn chỉnh các kỹ năng thực hành của ngành theo mục tiêu đào tạo trong thực tiễn tại các cơ quan đơn vị, liên kết được các kiến thức đã học trong nhà trường với thực tiễn.

52. Khóa luận tốt nghiệp

5 TC

Tư vấn, định hướng cho sinh viên nghiên cứu các chuyên đề khoa học, xu hướng công nghệ, giải pháp thông minh…dựa trên các hướng nghiên cứu của giảng viên. Tổ chức nghiệm thu các giải pháp, đề tài nghiên cứu của sinh viên trước hội đồng khoa học của khoa, trường.

53.1. An toàn và bảo mật thông tin

2 TC

Môn học cung cấp nội dung của an toàn và bảo mật thông tin, các khái niệm cơ bản về mật mã học. Trình bày các thuật toán mã hóa từ cổ điển đến các thuật toán hiện đại được sử dụng nhiều nhất hiện nay, các sơ đồ ký số, các hệ mật mã đối xứng, mật mã công khai.

53.2. Chuyên đề Linux

2 TC

Yêu cầu của môn học này là sinh viên phải học xong môn Mạng máy tính. Chuyên đề giúp sinh viên tìm hiểu Linux, GNU. Cách cài đặt Linux, nghiên cứu về Quản lý tiến trình, lõi Linux, mạng, hệ thống tập tin, an to àn và bảo mật trong Linux.

53.3. Công nghệ DOT NET

3 TC

Môn học nhằm cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về lập trình .NET thông qua Visual Basic.NET (C#.NET). Sau khi hoàn tất môn học, người học có thể vận dụng để xây dựng các ứng dụng nói chung (cơ sở dữ liệu, hệ thống…). Tuy môn học không giới thiệu tất cả các hỗ trợ của .NET nhưng người học có thể tự tìm hiểu chúng qua các tài liệu tham khảo. Qua đó, người học được trang bị một công cụ lập trình đang được thịnh hành hiện nay.

53.4. Lập trình Java

3 TC

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, các kiến thức nền tảng của Java, hiểu về tính hướng đối tượng trong lập trình Java và cách xử lý các tình huống lỗi thường gặp khi lập trình Java. Đồng thời giúp sinh viên khai thác các tính năng mạnh mẽ của các lớp thư viện cơ bản. Trong học phần này, sinh viên còn được cung cấp các kiến thức để xây dựng một chương trình ứng dụng có GUI nhờ vào việc sử dụng các toolkit awt và swing.

53.5. Lập trình C#

3 TC

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về .Net Framework, các thành phần cơ bản trong C#, hướng dẫn lập trình hướng đối tượng trên C#, trình bày các cấu trúc điều khiển và kiểm soát ngoại lệ, cách sử dụng mảng, giới thiệu và sử dụng các công cụ trong bộ Visual Studio.Net, khai thác, sử dụng ADO.Net và các phương pháp kết nối cơ sở dữ liệu, các thao tác trên cơ sở dữ liệu, và cách truy xuất dữ liệu qua các đối tượng DataSet, DataReader, cách lập báo cáo thông qua công cụ Crystal Report.