MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÁC HỌC PHẦN

MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÁC HỌC PHẦN

I. Khối kiến thức giáo dục đại cương

30 TC

1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1

2 TC

Nội dung thực hiện theo công văn số 2488/BGDĐT-ĐH&SDH, ngày 25/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: những nội dung cơ bản về thế giới quan, Phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin; Những nội dung trọng tâm của học thuyết kinh tế Mác-Lênin; Những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về Chủ nghĩa xã hội.

2. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2

3 TC

Nội dung thực hiện theo công văn số 2488/BGDĐT-ĐH&SDH, ngày 25/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: những nội dung cơ bản về thế giới quan, Phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin; Những nội dung trọng tâm của học thuyết kinh tế Mác-Lênin; Những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về Chủ nghĩa xã hội.

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh

2 TC

Nội dung thực hiện theo công văn số 2488/BGDĐT-ĐH&SDH, ngày 25/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và xây dựng con người mới, Phương pháp luận Hồ Chí Minh.

4. Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

3 TC

Nội dung thực hiện theo công văn số 2488/BGDĐT-ĐH&SDH, ngày 25/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học phần Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng và phát triển văn hoá xã hội; Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa; Đường lối đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế.

5. Pháp luật đại cương

2 TC

Học phần Pháp luật đại cương bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Giới thiệu các khái niệm, các phạm trù chung cơ bản nhất về Nhà nước và Pháp luật dưới góc độ của khoa học quản lý. Trên cơ sở đó, đi vào phân tích: Cấu trúc của bộ mày Nhà nước cũng như chức năng, thẩm quyền và địa vị pháp lý và cơ cấu của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; một số nội dung cơ bản của Luật  Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hình sự.

6. Tiếng Anh 1

3 TC

Môn học củng cố và ôn tập lại kiến thức ngữ pháp về thì hiện tại thường, hiện tại tiếp diễn, quá khứ thường, so sánh hơn và hơn nhất; Sinh viên được bổ sung thêm một số kiến thức ngữ pháp mới về câu điều kiện loại 1, cách dùng thì quá khứ tiếp diễn Nắm vững được hệ thống từ vựng liên quan đến chủ đề của bài học, củng cố lại những cấu trúc câu thông dụng đã học và trang bị thêm cấu trúc nâng cao để hiểu rõ văn phong cách diễn đạt trong tiếng Anh.

7. Tiếng Anh 2

3 TC

Người học được củng cố và ôn tập lại kiến thức ngữ pháp về thì hiện tại hoàn thành, danh từ đếm được và không đếm được. Bổ sung thêm một số kiến thức ngữ pháp mới về cách dùng would, câu điều kiện loại 2, thì tương lai… Nắm  vững được  hệ  thống từ vựng liên quan đến chủ đề của bài học, củng cố lại những cấu trúc câu thông dụng đã học cũng như trang bị thêm cấu trúc nâng cao để hiểu rõ văn phong cách diễn đạt trong tiếng Anh.

8. Tiếng Anh 3

3 TC

Người học được cung cấp kiến thức ngữ pháp về thì tương lai, quá khứ hoàn thành, thể bị động…Nắm vững được hệ thống từ vựng liên quan đến các chủ đề của bài học,  củng cố lại các cấu trúc thông dụng đã học cũng như được trang bị thêm các cấu trúc nâng cao, hiểu rõ văn phong, cách diễn đạt trong tiếng Anh. Người học phải hình thành được các kĩ năng đọc hiểu như: kĩ năng đọc lướt, kĩ năng đọc tìm ý chính, kĩ năng đoán ý tác giả, kĩ năng đoán nghĩa của từ thông qua văn cảnh…Người học biết vận dụng sáng tạo kiến thức đã học để có thể viết bài về những chủ đề khác nhau; Người học phát triển kĩ năng nghe, nói, và có thể vận dụng hợp lí những kiến thức đã học vào giao tiếp thực tế.

9. Toán cao cấp

3 TC

Nội dung học phần Toán cao cấp bao gồm các kiến thức về: Hàm số, sự liên tục của hàm số, phép tính vi phân, tích phân, lý thuyết chuỗi. Nội dung chương trình đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất của toán học, yêu cầu sinh viên phải nắm được các tính chất của hàm một biến số (bao gồm giới hạn, tính liên tục, phép tính vi phân) và mối quan hệ giữa các tính chất đó. Đồng thời cần nắm được khái niệm tích phân suy rộng và sự hội tụ của chúng. Từ đó có khả năng vận dụng các kiến thức vào các chuyên ngành mà sinh viên được đào tạo.

10. Lý thuyết Xác suất và thống kê toán

3 TC

Học phần Lý thuyết Xác suất và thống kê toán trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất như các hiện tượng ngẫu nhiên, tất nhiên, các loại phân bố gián đoạn, phân bố liên tục, phân bố xác suất các đại lượng ngẫu nhiên. Học phần trình bày phương pháp thống kê xử lý các số liệu thực nghiệm và mối tương quan giữa các đại lượng tham số. Kiến thức lý thuyết được trình bày để sinh viên có thể áp dụng dễ dàng vào các ngành học thích hợp trong kỹ thuật.

11. Tin học cơ sở

3 TC

Học phần Tin học cơ sở trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; phần mềm hệ thống (hệ điều hành), phần mềm ứng dụng, phần mềm công cụ; Khai thác hệ điều hành phổ thông MS Windows; Sử dụng các phần mềm văn phòng để làm tài liệu, quản trị dữ liệu ở mức đơn giản; Sử dụng các dịch vụ trên Internet như e-mail, tìm kiếm tin tức.

12, 13. Giáo dục thể chất 1, 2

5 TC

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học phần Giáo dục thể chất bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Huấn luyện cho người học những kiến thức cơ bản về thể thao quần chúng và thể thao quân sự bao gồm: Hiểu biết nguyên tắc, phương pháp huấn luyện thể lực, luật và tổ chức thi đấu một số môn thể thao.

14. Giáo dục quốc phòng và an ninh

8 TC

Nội dung học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh gồm các nội dung ban hành tại Thông tư số 31/2012/TT- BGDĐT, ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học phần này chi tiết gồm những nội dung kiến thức sau đây: Trang bị những kiến thức cơ bản về Đường lối quân sự của Đảng; Công tác quốc phòng, an ninh; Quân sự chung và chiến thuật,  kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC).

II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

98 TC

15. Kinh tế vi mô

3 TC

Sinh viên có được những kiến thức cơ bản và cơ sở về hoạt động của nền kinh tế thị trường thông qua việc phân tích các quy luật kinh tế cơ bản như quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh; về hành vi của các thành viên trong một nền kinh tế. Qua đó sinh viên sẽ được trang bị công cụ phân tích để hiểu và có thể áp dụng khi học các môn học sau này.

16. Kinh tế vĩ mô

3 TC

Học phần này giới thiệu một số khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô, bao gồm việc đo lường tổng sản lượng và mức giá của nền kinh tế; mô tả hành vi của nền kinh tế trong dài hạn: Các nhân tố quy định tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát trong dài hạn giới thiệu những tư tưởng trung tâm về tổng cung, tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô; lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn; giới thiệu các vấn đề kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế mở bao gồm cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và các chính sách thương mại.

17. Marketing căn bản

2 TC

Môn học Marketing căn bản giới thiệu những triết lý kinh doanh hiện đại, đã chi phối cách thức doanh nghiệp tham gia vào thị trường, với bí quyết của Marketing hiện đại là hiểu biết cặn kẽ nhu cầu, đây là nội dung cốt lõi, là xuất phát của mọi hoạt động Marketing. Do vậy Marketing sẽ trang bị cho người học khả năng thực hành Marketing một vũ khí độc đáo trên cơ sở hiểu biết thị trường và khách hàng. Để xây dựng và triển khai chiến lược Marketing hỗn hợp qua 4 công cụ: Sản phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiễn hỗn hợp.

18. Kinh tế lượng

3 TC

Học phần cung cấp các kỹ thuật ước lượng, hiệu chỉnh mô hình hồi quy một phương trình, cách phân tích tính đúng đắn về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế của mô hình. Học phần còn trang bị cho sinh viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích định lượng vào một số vấn đề kinh tế, quản trị kinh doanh cơ bản trên cơ sở sử dụng phần mềm chuyên dùng và cơ sở dữ liệu của Việt Nam.

19. Luật kinh tế

3 TC

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật trong kinh doanh như địa vị pháp lý của các loại hình doanh nghiệp, pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh, phá sản và các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, các thiết chế về cạnh tranh và chống độc quyền.

20. Quản trị học

3 TC

Học phần Quản trị học bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Cung cấp các kiến thức cơ bản về quản trị và sự vận dụng thực tiễn doanh nghiệp của nó như: khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Môi trường quản trị; Các lý thuyết quản trị (cổ điển và hiện đại); Các chức năng của quản trị; Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra. Học phần còn cập nhật một số vấn đề mới của quản trị học hiện đại như quản trị thông tin và ra quyết định, quản trị sự đổi mới/thay đổi, quản trị xung đột, quản trị rủi ro và cơ hội của một doanh nghiệp.

21.1. Toán kinh tế

3 TC

Trang bị cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh những kiến thức cơ bản về các phương pháp lựa chọn tối ưu trong tổ chức quản lý sản xuất – kinh doanh. Nội dung bao gồm: Một số kiến thức liên quan; Quy hoạch tuyến tính; Bài toán vận tải; Bài toán tối ưu trên mạng ; Mô hình kinh tế và mô hình toán kinh tế ; Lý thuyết phục vụ đám đông; Lý thuyết quản lý dự trữ.

21.2. Lịch sử các học thuyết kinh tế

3 TC

Lịch sử các học thuyết kinh tế là môn khoa học nghiên cứu quá trình hình thành, phát sinh, phát triển đấu tranhvà thay thế lẫn nhau của các học thuyết kinh tế của các giai cấp cơ bản nối tiếp nhau trong các hình thái kinh tế - xã hội. Đối tượng nghiên cứu là hệ thống các quan điểm kinh tế của các trường phái khác nhau gắn với các giai đoạn lịch sử nhất định, các quan điểm kinh tế đã được hình thành trong một hệ thống nhất định, những quan điểm kinh tế chưa trở thành hệ thống nhưng có ý nghĩa lịch sử thì thuộc môn Lịch sử tư tưởng kinh tế.

21.3. Quản trị công nghệ

2 TC

Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị công nghệ, các quan điểm về công nghệ và bản chất của quản trị công nghệ. Đánh giá năng lực công nghệ; dự báo công nghệ; lựa chọn công nghệ; đổi mới công nghệ; quản trị R&D. Ngoài ra, người học còn được học về phương pháp chuyển giao công nghệ và chiến lược công nghệ của doanh nghiệp.

21.4. Tin học ứng dụng quản lý

3 TC

Các khái niệm chung, yêu cầu của hệ thống quản lý, phương pháp xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access. Học phần được xây dựng nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm về quản lý, ứng dụng tin học trong các bài toán quản lý. Sinh viên sẽ có khả năng sử dụng một hệ quản trị cơ sở dữ liệu để xây dựng các hệ thống phần mềm trợ giúp cho các hệ thống quản lý doanh nghiệp công nghiệp.

22. Vẽ kỹ thuật

3 TC

Môn học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về CAD (Computer Aided Design) và cách thể hiện theo đúng quy cách trên một bản vẽ kỹ thuật thông qua các kiến thức về: tỉ lệ, kích thước, các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu trục đo, quy ước ren, bánh răng, ổ lăn…

23. Cơ học ứng dụng

2 TC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tính toán động học, giải các bài toán về ma sát trong các khớp động và cân bằng máy cũng như những kiến thức về cơ học vật rắn biến dạng trên cơ sở đó ứng dụng các kiến thức này vào việc giải quyết các bài toán phân tích và tổng hợp cơ cấu, tính toán thiết kế các chi tiết máy và kết cấu cơ bản.

24. Đại cương về kỹ thuật

3 TC

Học phần đại cương về kỹ thuật giới thiệu cho sinh viên năm đầu các khái niệm căn bản: các ngành nghề kỹ thuật; chức năng và yêu cầu của cán bộ kỹ thuật; cách giải quyết các vấn đề kỹ thuật; căn bản về máy vi tính và sử dụng máy vi tính trong kỹ thuật; giao tiếp trong kỹ thuật và làm việc nhóm; đạo đức nghề nghiệp; bài học từ các sai sót....

25. Các quá trình gia công cơ bản

3 TC

Học phần Các quá trình gia công bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Khảo sát các quá trình gia công cơ bản trong sản xuất cơ khí bao gồm các quá trình Đúc; Gia công kim loại bằng áp lực; Hàn và cắt kim loại; Gia công cắt gọt; Xử lý nhiệt; Gia công đặc biệt; lắp ráp; đồng thời quan tâm đến một số vấn đề khác như: khái niệm cơ bản trong sản xuất cơ khí, Vật liệu kim loại và phi kim loại, chất lượng của sản phẩm cũng như các khái niệm về Cơ khí hoá và tự động hoá trong sản xuất công nghiệp.

26. Kỹ thuật điện đại cương

3 TC

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên khái niệm chung về  mạch điện; Dòng điện hình sin; Các phương pháp giải mạch sin không xác lập; Giới thiệu các linh kiện điện tử và mạch. Các tính chất của tiếp xúc P-N trong các diode, BJT, FET và các ứng dụng tuyến tính và phi tuyến của chúng. Các ứng dụng transistor trong thiết kế các mạch khuếch đại, mạch dao động và mạch xung. Đặc tính khuếch đại thuật toán và ứng dụng.

27. Kỹ thuật xây dựng đại cương

2 TC

Môn học của học phần này gồm các kiến thức cơ bản về kỹ thuật xây dựng như:  Các định nghĩa cơ bản của ngành xây dựng; Công trình kiến trúc và thiết kế kiến trúc-xây dựng; Tổng quan quá trình thi công xây dựng công trình; Dự án xây dựng.

28. Nguyên lý thống kê kinh tế

2 TC

Học phần này trình bày những thông tin sơ lực về thống kê; Quá trình nghiên cứu thống kê kinh tế; Các phương thức trình bày số liệu thống kê kinh tế; Phương pháp phân tích hiện trạng của hiện tượng; Điều tra chọn mẫu; Phương pháp phân tích dãy số biến động theo thời gian; Phương pháp phân tích chỉ số; Lý thuyết quyết định.

29. Thống kê doanh nghiệp

2 TC

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về lý thuyết thống kê (các mức độ của hiện tượng thống kê; điều tra chọn mẫu; tương quan hồi quy; dãy số thời gian; chỉ số trong thống kê). Các kiến thức thống kê hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

30. Phân tích hoạt động kinh doanh

3 TC

Phân tích hoạt động kinh doanh là một môn học giúp cho sinh viên kinh tế hiểu sâu sắc và đánh giá đúng tình trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh hoà nhập với nền kinh tế thế giới. Từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời góp phần cung cấp kiến thức một cách toàn diện cho sinh viên ngành kinh tế.

31. Tiếng Anh chuyên ngành

3 TC

Học phần tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh bao gồm có 4 chương về Kinh tế học, Marketing, Tài chính và kế toán, và Kỹ năng viết trong QTKD. Cuối cùng là Bảng tra từ vựng. Học phần cung cấp cho sinh viên các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng có liên quan đến chuyên ngành quản trị kinh doanh. Sau học phần tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh, sinh viên có khả năng đọc, dịch, viết, phân tích và lấy thông tin từ các tài liệu khác có liên quan đến chuyên ngành. Khả năng tư duy và trình bày trong mọi tình huống của sinh viên cũng được nâng cao hơn.

32. Quản trị chiến lược

2 TC

Là học phần thuộc kiến thức ngành Quản trị kinh doanh. Học phần cung cấp những kiến thức căn bản về những nguyên lý quản trị chiến lược và sự vận dụng thực tiễn doanh nghiệp của nó như: Những khái niệm cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược các mô hình quản trị chiến lược, nguyên lý quản trị chiến lược của doanh nghiệp bao gồm: Hoạch định chiến lược; tổ chức thực hiện chhiến lược; đánh giá, kiểm soát và điều chỉnh, thay đổi chiến lược của doanh nghiệp dưới những điều kiện môi trường, thị trường và nguồn nhân lực xác định của doanh nghiệp

33. Kế toán quản trị

3 TC

Học phần này giúp cho sinh viên các kiến thức về việc sử dụng được các công cụ của kế toán quản trị để ra các quyết định liên quan đến đánh giá thành quả của các bộ phận; đánh giá thành quả quản lý của các nhà quản lý bộ phận; lựa chọn các phương án kinh doanh; xác định giá bán của sản phẩm mới; xác định giá trị của các dịch vụ.

34. Nguyên lý kế toán

3 TC

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết kế toán: các khái niệm, bản chất, đối tượng, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán; các phương pháp kế toán; quá trình thu thập, ghi chép số liệu kế toán; trình tự kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu; các hình thức kế toán; nội dung vàc các hình thức tổ chức công tác kế toán.

35. Tài chính tiền tệ

3 TC

Học phần gồm những nội dung chính: Những vấn đề cơ bản về tài chính; Ngân sách nhà nước; Tài chính doanh nghiệp; Tiền tệ-Tín dụng-Ngân hàng; Thị trường tài chính; Lạm phát và chính sách tiền tệ; Quan hệ thanh toán và tín dụng quốc tế... Sau khi học xong học phần này, học viên nâng cao những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực tiễn không thể thiếu trong lĩnh vực tài chính và tiền tệ, liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến công việc mà sinh viên sẽ đảm nhiệm trong thực tế.

36.1. Kinh tế quốc tế

3 TC

Môn học Kinh tế quốc tế cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về các lí thuyết căn bản của kinh tế học quốc tế, từ đó vận dụng phân tích thực tiễn nền kinh tế thế giới đương đại trong tiến trình hội nhập các nền kinh tế quốc gia với sự hình thành và phát triển các quan hệ kinh tế quốc tế (bao hàm các quan hệ quốc tế về thương mại, đầu tư, tài chính, tiền tệ ...). Thêm vào đó chúng ta sẽ xem xét nền kinh tế Việt Nam trong tổng thể nền kinh tế thế giới và sự tác động của quá trình toàn cầu hóa trong lĩnh vực kinh tế.

36.2. Thương mại điện tử

2 TC

Môn học này cung cấp kiến thức tổng quát về lĩnh vực kinh doanh và thực thi thương mại thông qua các phương tiện điện tử dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, thương mại điện tử (eCommerce). Giới thiệu các mô hình, cách thức quản lý và triển khai các ứng dụng thương mại trên nền tảng công nghệ hiện tại.

36.3. Quản trị kênh phân phối

3 TC

Quản trị kênh phân phối là môn học chuyên sâu của ngành marketing, được giảng dạy sau khi sinh viên đã học xong môn marketing căn bản, hành vi khách hàng, quản trị học.  Tài liệu quản trị kênh phân phối được biên soạn trên cơ sở tiếp cận các tài liệu và các sách tham khảo của các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực quản trị kênh phân phối của nước ngoài, cũng như trong nước, nghiên cứu đến những đặc thù của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới của thế kỷ 21.

36.4. Quản trị thương hiệu

2 TC

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về thương hiệu; cách thức xây dựng thương hiệu; thiết kế, đăng ký thương hiệu; quản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanh.

37. Quản trị chất lượng

3 TC

Học phần Quản trị chất lượng bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: cung cấp những khái niệm cơ bản về chất lượng, các quan điểm về chất lượng trong nền kinh tế thị trường, các tiêu chuẩn chất lượng và đo lường chất lượng; các phương pháp quản lý chất lượng; các hình thức kiểm tra chất lượng. Hệ thống chất lượng ISO.

38. Quản trị nhân lực

3 TC

Học phần Quản trị nhân lực cung cấp các kiến thức cơ bản và có hệ thống về quá trình quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp, tương ứng với 3 giai đoạn: Hình thành, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức doanh nghiệp.

39. Quản trị tài chính

3 TC

Học phần đề cập đến các vấn đề cốt yếu về quản trị tài chính mà doanh nghiệp sẽ thực hiện để hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường như chi phí huy động và sử dụng vốn; quy trình xem xét, đánh giá dự án đầu tư dài hạn, các tiêu chuẩn lựa chọn các dự án đầu tư dài hạn; đánh giá mức độ rủi ro trong hoạt động đầu tư, cơ cấu tài chính và sử dụng các công cụ tài chính của doanh nghiệp, chính sách tài trợ để có cơ cấu vốn tối ưu; các hoạt động quản trị tài sản, quản trị nguồn vốn; các vấn đề về phân tích và kế hoạch tài chính cũng như việc hoạch định tài chính doanh nghiệp trong tương lai.

40. Quản trị marketing công nghiệp

3 TC

Trang bị những kỹ năng marketing trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thu thập thông tin từ thị trường, nghiên cứu đặc điểm và các yếu tố tác động phân đoạn thị trường kinh doanh của doanh nghiệp; xây dựng các biện pháp chính sách về sản phẩm, giá phân phối, xúc tiến hỗn hợp đối với công nghiệp, các vấn đề về thương hiệu và quảng cáo công nghiệp.

41. Quản trị dự án

3 TC

Học phần Quản trị dự án bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp, nội dung và trình tự tiến hành việc xây dựng, phân tích và quản lý các dự án đầu tư đảm bảo tính khả thi và hiệu quả cao về các mặt tài chính, kinh tế, xã hội và môi trường. Các phương pháp kỹ năng cơ bản tiến hành quản lý các dự án.

42. Quản trị sản xuất

3 TC

Học phần Quản trị sản xuất bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Cung cấp các kiến thức cơ bản về quản trị sản xuất và tác nghiệp trong doanh nghiệp của nó như dự báo, quản trị công suất, lập kế hoạch, tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp, quản trị dự trữ sản xuất hệ thống cung cấp đúng thời hạn trong hệ thống sản xuất sản phẩm công nghiệp; xác định mối quan hệ chặt chẽ với các chức năng quản lý khác.

43.1. Kế toán doanh nghiệp

2 TC

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác kế toán trong doanh nghiệp: Tổ chức công tác kế toán, kế toán vốn bằng tiền,đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu và ứng trước, kế toán vật tư hàng hoá, kế toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành, kế toán bán hàng, xác định kết quả và phân phối kết quả, kế toán các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu, Kế toán kinh doanh, báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.

43.2. Quản trị bán hàng

2 TC

Quản trị bán hàng là môn học nghiên cứu hoạt động bán hàng và cách thức tổ chức, quản lý hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Nội dung của môn học bao gồm Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng; Xây dựng kế hoạch bán hàng; Kỹ thuật bán hàng và chăm sóc khách hàng; Thiết kế và tổ chức lực lượng bán hàng trong doanh nghiệp; Quản trị đội ngũ bán hàng và phân tích đánh giá kết quả bán hàng.

43.3. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

2 TC

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỹ năng giao dịch quốc tế. Giúp sinh viên hiểu rõ và nắm vững các quy trình nghiệp vụ ngoại thương, các quy định quốc tế về các phương thức giao dịch, mua bán quốc tế; cách thức soạn thảo hợp đồng ngoại thương. Trên cơ sở nội dung học phần, sinh viên có thể hiểu và vận dụng vào thực tế Việt

43.4. Thị trường chứng khoán

2 TC

Học phần Thị trường chứng khoán trình bày các vấn đề về Tổng quan về thị trường chứng khoán; Các dạng thị trường chứng khoán; Hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán; Cơ chế quản lý giám sát thị trường chứng khoán.

46. Khóa luận tốt nghiệp

6 TC

Học phần Khóa luận tốt nghiệp được thực hiện theo quy chế ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

47.1. Kỹ năng giao tiếp và nghệ thuật bán hàng

2 TC

Môn học Kỹ năng giao tiếp và nghệ thuật bán hàng được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và cơ hội để thực hành các kỹ năng liên quan đến giao tiếp có hiệu quả trong kinh doanh. Từ đó sinh viên, trên tư cách là một nhà quản trị, có thể phát triển và ứng dụng các lý thuyết và các kỹ năng  đã học để tăng cường hiệu quả của việc xử lý và truyền đạt thông tin đến nhân viên cũng như khách hàng của công ty một cách hiệu quả nhất

47.2. Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

2 TC

Học phần này cung cấp kiến thức về đạo đức kinh doanh (các chuẩn mực đạo đức kinh doanh, xây dựng đạo đức kinh doanh). Văn hoa doanh nghiệp (Biểu hiện và các dạng văn hoá doanh nghiệp, nhân tố tạo lập văn hoá doanh nghiệp, xây dựng văn hoá doanh nghiệp và năm hoá trong các hoạt động kinh doanh).

47.3. Hành vi tiêu dùng

2 TC

Môn học này nhằm giúp người học tìm hiểu về cách suy nghĩ của khách hàng, sự nhận thức, hành vi cũng như môi trường xung quanh tác động đến việc quyết định mua của họ như thế nào. Môn học này cũng đồng thời chú trọng vào việc giúp người học hiểu về tầm quan trọng của việc tại sao công ty cần thiết phải thích nghi và thay đổi các chiến dịch marketing và chiến lược sao cho hiệu quả và có tính thuyết phục.

47.4. Định giá tài sản

2 TC

Học phần Định giá tài sản là một môn khoa học về nghiệp vụ định giá tài sản nghiên cứu các khái niệm, các quan điểm, quy trình, nguyên tắc, cơ sở định giá và nghiệp vụ các phương pháp định giá tài sản, gồm: bất động sản, máy móc thiết bị và doanh nghiệp.

47.5. Thanh toán quốc tế

2 TC

Học phần này đề cập đến các nội dung: Các điều kiện cơ sở giao hàng trong thương mại quốc tế; các văn bản pháp lý điều chỉnh thanh toán quốc tế, bao gồm  UCP, URR; URC; ISBP...; Các phương tiện, các phương thức thanh toán quốc tế và các hình thức tài trợ xuất nhập khẩu của các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, học phần cung cấp cho người học các kỹ thuật phòng ngừa rủi ro đối với các ngân hàng thương mại, các nhà KD xuất nhập khẩu trong quá trình thanh toán quốc tế.