Kết quả thi đầu vào lớp nâng cao tại công ty Co-well

STT Mã SV Họ đệm Tên NS Thời gian ra trường Kết Quả thi Kết quả tuyển chọn
SQL PHP
1 DVBK250001 Bùi Tuấn Anh 14/05/96 May-19 4 13 no results
2 DVBK250065 Lý Đức Đông 14/05/95 May-19 13 18 pass
3 DVBK250066 Hoàng Thành Động 20/01/89 May-19 17 12 pass
4 DVBK250123 Nguyễn Văn Hoạch 25/06/96 May-19 15 8 pass
5 DVBK250151 Đinh Tiến Huy 13/08/94 May-19 9 17 pass
6 DVBK250236 Phạm Hồng Ngọc 10/1/1996 May-19 22 16 pass
7 DVBK250279 Mông Văn Tấn 20/11/93 May-19 16 8 pass
8 DVBK350029 Triệu Quang Long 06/09/97 May-20 23 16 pass
9 DVBK350046 Sùng A  Phía 25/10/97 May-20 5 13 no results
10 DVB1650052 Nguyễn Thị Dung 13/07/98 May-21 9 12 pass
11 DVB1650014 Nông Thị Minh  Hiếu 07/07/98 May-21 5 9 no results
12 DVB1650031 Hoàng Văn  Phương 17/09/96 May-21 23 19 pass
13 DVB1650035 Sùng Seo Thắng 21/10/97 May-20 6 16 pass
14 DVB1650039 Giàng A Tro 06/06/98 May-21 4 13 no results
15   Hà Thị Mai   Đã tốt nghiệp 15 16 pass
16   Vũ Thúy Ngân   May-20 17 16 pass
17 CNTT&TT Nguyễn Anh Tuấn 4/7/1993   5 19 pass
18 CNTT&TT Nguyễn Minh Hiếu 27/11/97 Jun-20 21 10 pass
19 CNTT&TT Ngô Đăng  Hiếu 21/05/97 Jun-20 19 20 pass

Ấn định danh sách: 19 SV

Trong đó:  Đạt :15 SV                 Chưa đạt: 04 SV