KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

 

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Mục đích tự đánh giá

Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và để đăng ký kiểm định chất lượng.

2. Phạm vi tự đánh giá

Đánh giá các hoạt động của nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trong một chu kỳ kiểm định chất lượng.

3. Hội đồng tự đánh giá

3.1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá

Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số  177  ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Bắc. Hội đồng gồm có 15 thành viên (danh sách kèm theo).

3.2. Ban thư ký giúp việc và các nhóm công tác chuyên trách (danh sách kèm theo)

3.3. Phân công thực hiện

STT

Tiêu chuẩn

Nhóm chịu

trách nhiệm

Thời gian  thu thập

thông tin và minh chứng

Ghi chú

1

-Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng mục tiêu của Trường.

-Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý.

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên

-Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác

 

 

 

 

Nhóm 1

 

 

2/1/2017 - 1/4/2017

 

2

-Tiêu chuẩn 3: Chương trình Đào tạo

-Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo.

-Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu Khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ. 

-Tiêu chuẩn 8: Hợp tác Quốc tế.

 

 

 

Nhóm 2

 

 

 

2/1/2017 - 1/4/2017

 

3

-Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản Tài chính

Nhóm 3

2/1/2017 - 1/4/2017

 

  4

Tiêu chuẩn 6: Người học

Nhóm 4

2/1/2017 - 1/4/2017

 

 

4. Kế hoạch huy động các nguồn lực

            Ngoài các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách, tùy tình hình thực tế khi triển khai công tác tự đánh giá, có thể huy động thêm cán bộ, giảng viên từ các đơn vị trong trường.

  4.2. Cơ sở vật chất

            Tận dụng cơ sở vật chất hiện có tại các đơn vị và có thể mua thêm các trang thiết bị cần thiết cho công tác tự đánh giá trên cơ sở kinh phí được cấp hàng năm cho hoạt động tự đánh giá.

  4.3. Tài chính

Về kinh phí tự đánh giá gồm các nội dung chi cơ bản sau:

   - Chi phụ cấp trách nhiệm của Hội đồng, Ban Thư ký, các nhóm công tác chuyên trách.

            - Chi tập huấn, hội nghị, hội thảo, thuê chuyên gia tư vấn.

            - Chi thu thập tài liệu và xử lý minh chứng.

            - Chi phỏng vấn, điều tra các nhà tuyển dụng.

            - Chi viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn.

            - Chi vật tư, văn phòng phẩm và chi khác.

Kinh phí từ các nguồn do Nhà trường cấp, trên cơ sở có dự toán cụ thể, hợp lý cho từng công việc.

5. Công cụ tự đánh giá

            Sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học ban hành kèm Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào, văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào, công văn số 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 03/8/2016 và các tài liệu hướng dẫn khác.

6. Kế hoạch thu thập thông tin ở ngoài nhà trường

            Tùy tình hình thực tế, các nhóm công tác chuyên trách (CTCT) có nhu cầu thu thập thông tin minh chứng từ nguồn ngoài trường sẽ đề xuất (các thông tin cần thu thập, nguồn cung cấp, thời gian cần thu thập, kinh phí cần có, người thực hiện…).

7. Kế hoạch thuê chuyên gia từ bên ngoài

            Trong quá trình triển khai công tác tự đánh giá, nhà trường thuê chuyên gia tư vấn để: Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá và nghiệm thu báo cáo tự đánh giá trước toàn thể Hội đồng tự đánh giá, các nhóm công tác chuyên trách và Ban thư ký, tư vấn đăng ký đánh giá ngoài.

8. Thời gian biểu

            Thời gian thực hiện công tác tự đánh giá (TĐG) 6 tháng từ 29/12/2016 - 29/6/2017, theo lịch trình cụ thể sau:

Thời gian

Các hoạt động

Ghi chú

 

 

 

 

Chuẩn bị

- Họp Lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác định các thành viên Hội đồng tự đánh giá, BTK và các nhóm CTCT.

 

 

HĐ TĐG

 

- Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá; Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách.

 - Công bố Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá; Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách giúp việc Hội đồng thực hiện công tác TĐG.

 - Thảo luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng; Ban Thư ký và các Nhóm công tác chuyên trách.

- Tiến hành dự thảo Kế hoạch TĐG.

Ban TK

- Góp ý bản dự thảo Kế hoạch TĐG.

HĐ TĐG

- Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch TĐG trên cơ sở góp ý của Hội đồng.

Ban TK

- Trình Hiệu trưởng phê duyệt Kế hoạch TĐG.

Ban TK

- Gửi Kế hoạch TĐG cho Bộ GD&ĐT.

Ban TK

- Thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng; Ban Thư ký và các Nhóm công tác chuyên trách.

HĐ TĐG

29/12/2016-05/01/2017

(1 tuần)

- Phổ biến Kế hoạch TĐG đã được phê duyệt đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học (thông qua các đơn vị trong trường và website trường).

 

06/01/2017-12/01/2017

(1 tuần)

- Họp Hội đồng tự đánh giá để triển khai Kế hoạch tự đánh giá.

Thành viên HĐ TĐG, Trưởng và Thư ký các nhóm CTCT

- Họp Ban Thư ký để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

 

Thành viên Ban TK

- Các nhóm công tác chuyên trách họp để phân công nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch công tác của nhóm.

Các nhóm CTCT

13/01/2017-19/01/2017

(1 tuần)

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ TĐG cho Hội đồng TĐG, Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách.

Chuyên gia

(20/01/2017-17/02/2017)

(4 tuần)

- Xây dựng đề cương báo cáo tự đánh giá.

Ban TK

Các nhóm công tác chuyên trách:

- Thu thập thông tin và minh chứng.

- Mã hóa thông tin minh chứng thu được.

- Mô tả thông tin và minh chứng thu thập của các tiêu chí trong Bộ tiêu chuẩn (được trình bày trong Phiếu đánh giá tiêu chí - Tài liệu Tự đánh giá).

- Phân tích, lý giải các minh chứng thu được để chứng minh trường đạt yêu cầu của tiêu chí đánh giá.

- Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của trường; đề xuất giải pháp khắc phục.

Gửi Ban TK

(18/02/2017-04/03/2017)

(2 tuần)

Họp Hội đồng TĐG, Ban Thư ký, các Nhóm chuyên trách để:

- Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được.

 - Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung (nếu cần thiết).

- Thẩm định 61 Phiếu đánh giá tiêu chí.

 

 

 

(05/03/2017-24/04/2017)

(8 tuần)

Các nhóm công tác chuyên trách và Ban Thư ký:

- Hoàn chỉnh 61 Phiếu đánh giá tiêu chí theo thẩm định của Hội đồng TĐG.

Gửi Ban TK

- Ban Thư ký triển khai việc thống kê cơ sở dữ liệu KĐCLGD.

- Cập nhật, hoàn chỉnh việc thống kê cơ sở dữ liệu KĐCLGD.

Ban TK

- Các nhóm công tác chuyên trách triển khai viết báo cáo của 61 tiêu chí.

- Thu thập thông tin minh chứng bổ sung (nếu cần thiết).

Gửi Ban TK

 

Các nhóm CTCT

 

(25/4/2017-31/5/2017)

(5 tuần)

- Gửi 61 báo cáo tiêu chí cho chuyên gia đọc và góp ý.

 

Ban TK

- Chuyên gia tư vấn nghiệm thu báo cáo của 61 tiêu chí trước toàn thể Hội đồng TĐG, các nhóm công tác chuyên trách và Ban Thư ký. 

 

 

(16/5/2017-31/5/2017)

(2 tuần)

Các nhóm công tác chuyên trách:

Hoàn chỉnh báo cáo của 61 tiêu chí sau nghiệm thu.

Gửi Ban TK

(file mềm)

 

 

(23/5/2017-       05/6/2017)

(2 tuần)

Ban Thư ký và các Nhóm công tác chuyên trách: 

- Các nhóm công tác chuyên trách tổng hợp các báo cáo tiêu chí thành các báo cáo tiêu chuẩn.

 

- Các nhóm công tác chuyên trách thẩm định lại báo cáo tiêu chuẩn của các nhóm.

 

- Tập hợp hồ sơ minh chứng của các tiêu chí trong từng tiêu chuẩn gửi về Ban Thư ký của trường.

Gửi Ban TK

(file văn bản + file mềm)

- Trưởng các nhóm công tác chuyên trách viết các phần mở đầu và kết luận cho các tiêu chuẩn.

Gửi Ban TK

(file mềm)

- Ban Thư ký viết phần đặt vấn đề và tổng quan chung của báo cáo TĐG.

 

 

 

(06/6/2017-12/6/2017)

(1 tuần)

Họp Hội đồng TĐG:

- Xem xét các báo cáo từng tiêu chuẩn do các nhóm chuyên trách dự thảo.

- Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG.

 

Ban Thư ký:

- Tập hợp các báo cáo của từng tiêu chuẩn và đề xuất những chỉnh sửa (nếu cần).

 

 

 

 

 

 

(13/6/17-29/6/17)

(16 ngày)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gửi bản dự thảo báo cáo tự đánh giá cho các thành viên hội đồng tự đánh giá đọc, nhận xét và góp ý. 

Ban TK

 

- Nghiệm thu nội bộ bản dự thảo báo cáo TĐG của trường trước Hội đồng, các nhóm công tác chuyên trách và Ban Thư ký.

 

- Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo TĐG của trường sau nghiệm thu.

Ban TK

- Công bố bản dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường và lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị trong trường.

 

- Thu thập, xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện Báo cáo TĐG theo ý kiến đóng góp.

Ban TK

 

- Thông qua báo cáo đánh giá lần cuối.

HĐ TĐG

- Hiệu trưởng ký ban hành báo cáo TĐG.

 

- Nộp báo cáo TĐG về Cục KT-ĐBCLGD - Bộ GD&ĐT.

Ban TK

- Gửi báo cáo TĐG (bản sao) về Trung tâm Thông tin Tư liệu của trường để lưu trữ theo quy định.

 

- Chuẩn bị hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài (nếu đạt theo yêu cầu của Bộ).

 

- Cập nhật, bổ sung hồ sơ minh chứng (định kỳ 6 tháng bổ sung 1 lần)

Các nhóm CTCT