Kế hoạch thực tập và đồ án tốt nghiệp các lớp K1 Cơ khí, Điện, CNTT

Theo kế hoạch năm học 2017-2018, lớp K1 Kỹ thuật đã hoàn thành chương trình lý thuyết. Nhà trường thông báo kế hoạch tổng thể từ nay đến khi tốt nghiệp như sau:

  1. 1.   Thời gian thực tập:

- Ngày 19/05/2018: Đề nghị tất cả sinh viên có mặt tại phòng B204, Trường Đại học Việt Bắc lúc 9h30 để thực hiện nhiệm vụ gồm:

 +   Nghe phổ biến kế hoạch thực tập và đồ án tốt nghiệp, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, định hướng lựa chọn đề tài.

 +    Sinh viên thực hiện đăng ký thực tập tốt nghiệp.

 +   Sinh viên nhận kế hoạch phân công giáo viên hướng dẫn thực tập và đồ án tốt nghiệp.

- Thời gian thực tập và làm đồ án: 04 tháng (từ ngày 21/05/2018 đến ngày 20/09/2018), sinh viên hoàn thiện và nộp báo cáo trước 24/09/2018.

-  Dự kiến tốt nghiệp: 10/2018

  1. 2.    Địa điểm thực tập:

       Nhà trường sẽ thông báo sau khi sinh viên hoàn thành đăng ký thực tập và đồ án tốt nghiệp.

  1. 3.   Điều kiện tham gia thực tập:

     Sinh viên tham gia thực tập tốt nghiệp phải đủ các điều kiện sau đây:

-  Sinh viên phải đạt được ít nhất 90% số tín chỉ tích luỹ của chương trình đào tạo (135/155TC)

-  Sinh viên có điểm trung bình trung tích lũy đạt ≥ 1,8.

-  Sinh viên đã hoàn thành các khoản học phí và nghĩa vụ khác.

-  Các trường hợp đặc biệt, sinh viên cần có đơn gửi phòng Đào tạo tổng hợp, trình Hiệu trưởng xem xét giải quyết.

     Đề nghị Lãnh đạo các phòng chức năng, Ban chủ nhiệm các Khoa cùng phối hợp để thực hiện./.