KẾ HOẠCH Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài ngày 27/12/2017

Thực hiện Kế hoạch số 164/CEA.UD  ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Trung tâm KĐCLGD-Đại học Đà Nẵng về việc khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học Việt Bắc, Nhà trường lập kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm: Thứ 4, ngày 27/12/2017. 

- Từ 8h00 – 8h30: Khai mạc khảo sát sơ bộ;

- Từ 8h30 – 10h00: Khảo sát các địa điểm trong khuôn viên Trường;

- Từ 10h00 – 11h30: Kiểm tra minh chứng tại phòng họp A201;

- Từ 13h00 – 15h00: Kiểm tra minh chứng tại phòng họp A201;

- Từ 16h00-16h20: Họp thống nhất với Hội đồng Tự đánh giá, ký biên bản khảo sát sơ bộ và bế mạc tại phòng họp B201.

2. Thành phần tham gia

- Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN, bao gồm: Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (04 thành viên).

- Trường Đại học Việt bắc, bao gồm: Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký, các Tiểu ban chuyên trách, Trưởng, phó các Phòng/Khoa/Trung tâm, đại diện tổ chức Đoàn thể trong Trường.

3. Yêu cầu trang phục:

- Nam giới: Áo Comple, thắt cà vạt, đeo thẻ viên chức.

- Nữ giới: Áo dài truyền thống, đeo thẻ viên chức.

4. Phân công nhiệm vụ

Việc phân công nhiệm vụ cụ thể được thể hiện trong phần phụ lục kèm theo kế hoạch này (phụ lục 1).

5. Nghi thức đón tiếp

            Đại diện BGH, Phòng TT-KT-ĐBCLGD, phòng Tổng hợp (mỗi đơn vị một lãnh đạo) đón Đoàn khảo sát sơ bộ tại khu vực sảnh nhà Điều hành hướng dẫn về phòng họp.

6. Chương trình khảo sát sơ bộ

Chương trình khảo sát sơ bộ của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (phụ lục 2).

           Trên đây là kế hoạch đón đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ ngày 27/12/2017, Nhà trường yêu cầu các đơn vị liên quan phổ biến nội dung kế hoạch đến toàn thể cán bộ viên chức trong đơn vị và triển khai theo đúng kế hoạch. Trong quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn, lãnh đạo đơn vị báo cáo về Trường qua Phòng Thanh tra – Khảo thí -  Đảm bảo chất lượng giáo dục để cùng phối hợp giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                      

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị;

- Lưu: VT, TT-KT-ĐBCLGD

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) 

GS.TS. Nguyễn Đăng  Bình