KẾ HOẠCH Dự giờ năm học 2019-2020

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa trong Trường

I. Mục đích, yêu cầu  

1.1. Mục đích

- Đánh giá chất lượng giờ giảng của giảng viên.

- Giúp giảng viên trao đôi, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy giữa các đồng nghiệp.

- Giúp lãnh đạo Trường, Khoa đánh giá những mặt mạnh, yếu trong giảng dạy của từng giảng viên, từ đó có giải pháp bồi dưỡng, khắc phục. Đồng thời là cơ sở để Trường tham khảo khi đánh giá - xếp loại thi đua đối với giảng viên.

1.2. Yêu cầu

- Đánh giá giờ giảng một cách khách quan, công bằng, chính xác, các ý kiến đóng góp cho giờ giảng phải mang tính chất xây dựng và giúp đỡ đồng nghiệp.

II. Thành phần tham gia công tác dự giờ

2.1. Quản lý, thanh tra

- Phòng Đào tạo – NCKH - HTQT;

- Phòng Thanh tra – Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

2.2. Trực tiếp thực hiện

- Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa;

- Trưởng bộ môn hoặc giảng viên có uy tín.

III. Tổ chức thực hiện

3.1. Hình thức thực hiện

- Lựa chọn ngẫu nhiên trong toàn bộ giảng viên đang trực tiếp giảng dạy tại các hệ đào tạo của Trường, năm học 2019-2020.

- Dự giờ đột xuất theo thời khóa biểu do Phòng Đào tạo – NCKH - HTQT cung cấp.

- Các khoa đăng kí số lượng dự giờ như sau: 40% Tổng số giảng viên trực tiếp giảng dạy tại Khoa;.

3.2. Thời gian thực hiện

- Các Khoa chủ động xây dựng Kế hoạch dự giờ phù hợp với kế hoạch giảng dạy năm học 2019-2020.

- Các Khoa tông kết công tác dự giờ (kèm kế hoạch nâng cao chất lượng giảng dạy) của đơn vị mình trước khi tổng kết năm học.

3.3. Quy trình và biểu mẫu dự giờ

Quy trình dự giờ có tại trang web thông tin điện tử của Nhà trường

Các biểu mẫu dự giờ có thể được tải về tại mục Văn bản trên trang web thông tin điện tử của Nhà trường: http://vietbac.edu.vn/

IV. Trách nhiệm của các thành phần tham gia dự giờ và các đơn vị liên quan

4.1. Phòng Thanh tra - Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

Làm đầu mối công tác dự giờ, tổng hợp kết quả dự giờ báo cáo Ban giám hiệu;

- Phối hợp phòng Đào tạo – NCKH – HTQT, Ban chủ nhiệm các Khoa lập kế hoạch cho công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Chuân bị biểu mẫu dự giờ;

4.2. Phòng Đào tạo – NCKH – HTQT

- Cung cấp thông tin thời khóa biểu, nếu có chỉnh sửa phải báo ngay cho phòng Phòng Thanh tra – Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục và các Khoa/Bộ môn.

4.3. Khoa/Bộ môn

- Xây dựng kế hoạch dự giờ (mẫu 3) và nộp về Phòng Thanh tra – Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục theo đúng thời gian trong kế hoạch;

- Thông báo kế hoạch dự giờ của Trường cho giảng viên ;

- Phối hợp Phòng Đào tạo – NCKH – HTQT và Phòng Thanh tra – Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức thực hiện dự giờ giảng viên trong Khoa;

- Các thành phần dự giờ tham gia đầy đủ và thực hiện theo đúng kế hoạch. Các thành viên của Đoàn dự giờ đánh giá khách quan chất lượng giờ giảng thông qua phiếu dự giờ (sử dựng mẫu la đối với giảng viên được dự giờ mới, mẫu 1b đối với giảng viên đã được dự giờ trong năm học 2019-2020;

- Bộ môn tô chức nhận xét đánh giá rút kinh nghiệm chung về năng lực và phương pháp giảng dạy của các giảng viên được dự giờ, đối sánh kết quả dự giờ năm trước và rút ra kết luận đối với những giảng viên được dự giờ lại (sử dựng mẫu 2a đối với giảng viên được dự giờ mới, mẫu 2b đối với giảng viên đã được dự giờ trong học kỳ 2 năm học 2018-2019):

- Tổng kết công tác dự giờ (kèm kế hoạch nâng cao chất lượng giảng dạy) của đơn vị dựa trên kết quả dự giờ (mẫu 4);

- Lưu trữ các hồ sơ liên quan đến công tác dự giờ theo từng học kỳ;

- Nộp bản sao các biểu mẫu dự giờ về Phòng Thanh tra – Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trước khi kết thúc mỗi học kì.

4.4. Giảng viên được dự giờ

- Chuân bị hồ sơ giảng dạy theo quy định;

- Thực hiện giảng dạy theo đúng quy định;

- Tham dự họp rút kinh nghiệm giờ giảng và đề xuất ý kiến cải tiến học phân (nếu có).

4.5.  Giảng viên dự giờ

- Thực hiện đúng lịch dự giờ đã phân công;

- Tham gia nhận xét, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên được dự giờ.

Trên đây là kế hoạch dự giờ năm học 2019-2020 của Trường Đại học Việt Bắc, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan cùng phối hợp thực hiện đảm bảo thời gian đề ra trong kế hoạch.

Kế hoạch này thay cho thông báo./.

Nơi nhận:

-       Ban Giám hiệu (đề chỉ đạo);

-       Các Khoa, Phòng (phối hợp thực hiện);

-       Website;

-       Lưu: VT, P.TT-KT&ĐBCLGD

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TT-KT&ĐBCLGD

(đã ký)

 ThS. Ngọc Côn Cương