Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017

I. ĐẶC ĐIỂM KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2016-2017

Năm học 2016-2017là năm học thứ tư của trường Đại học Việt Bắc thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học cũng là năm thứ ba thực hiện tuyển sinh theo Đề án tuyển sinh riêng.Đây là năm học có sinh viên đại học và lien thông khối kinh tế tốt nghiệp.

Năm học 2016-2017 có những đặc điểm chính sau đây:

 1. Là năm học thứ ba được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tự chủ tuyển sinh đại học và cao đẳng theo Đề án tuyển sinh của trường. Sinh viên nhập học vào trường cơ bản là xét tuyển theokết quả học tập ở THPT (học bạ), vì vậy chất lượng đầu vào không cao. Các khoa, bộ môn và giảng viên cần có phương pháp giảng dạy phù hợp.
 2. Trong năm học 2016-2017, do số lượng sinh viên từng ngành học không lớn nên Nhà trường tiếp tục tổ  chức đào tạo lồng ghép nội dung học tập cho sinh viên giữa các kháo và các ngành, do đó việc triển khai thực hiện các quy trình đào tạo phải thật nghiêm túc, đồng bộ từ Nhà trường đến khoa, bộ môn, giáo viên và sinh viên. 
 3. Nhà trường tiếp tục tuyển sinh và đào tạo hệ liên thông trình độ trung cấp lên cao đẳng và cao đẳng lên đại học khối ngành kinh tế. Do số sinh viên/lớp khá lớn nên Nhà trường sẽ tổ chức thành lớp riêng. Sinh viên học lại hoặc học vượt được bố trí theo hệ dài hạn.
 4. Chương trình các ngành kinh tế và kỹ thuật có nhiều khác biệt nên  năm học này vẫntổ chức đào tạo theo hai khối ngành đào tạo là Kinh tế và Kỹ thuật ngay sau học kỳ I.
 5. Sinh viên K1, K2 khối Kỹ thuật sẽ được bố trí thực tập nghề 05 tháng ngay từ đầu học kỳ I tại Trường Cao đẳng nghề số I Bộ quốc phòng. Các phòng, khoa, GVCN có liên quan cần phối hợp để đợt thực tập đạt kết quả tốt.
 6. Ngoài kế hoạch học lý thuyết, thí nghiệm, thực tập, Nhà trường đề nghị các khoa chủ động liên hệ địa điểm, phối hợp với Phòng Đào tạo triển khaicho sinh viên năm cuối đi tham quan thực tế.
 7. Sinh viên đại học K1ngành Kế toán và Quản trị; sinh viên hệ liên thông CĐ-ĐHcơ bản hoàn thành chương trình lý thuyết vào học kỳ I. Khoa Kinh tế và QTKD cần chuẩn bị chu đáo nội dung, địa điểm thực tập tốt nghiệp để việc tốt nghiệp của sinh viên đúng kế hoạch.
 8. Sinh viên K2 được bố trí học GDQP-AN vào đầu học kỳ 1 năm học 2017-2018.
 9. Nhà trường vẫn tiếp tục vừa tổ chức tuyển sinh, đào tạo vừa tăng cường hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất để đáp ứng công tác đảm bảo chất lượng đào tạo.
 10. Năm học 2016-2015, kế hoạch đào tạo của các khoá đại học chính quy sẽ thực hiện mỗi kỳ chính học 15 tuần, thi 3-4 tuần; năm học kết thúc trước hè. Các lớp học phần thực hiện kế hoạch kiểm tra thường xuyên và kiểm tra giữa học phần. Các khoa và bộ môn cần chủ động triển khai theo đúng chức năng đã phân cấp và thực hiện theo đúng Quy chế đào tạo theo Hệ thống tín chỉ của Nhà trường. Nhà trường tiếp tục tổ chức học kỳ phụ (vào dịp hè) trong thời gian 8 tuần, đề nghị các khoa, các bộ môn bố trí giáo viên và tổ chức thi, nộp điểm theo đúng kế hoạch và đúng Qui chế đào tạo. Việc tổ chức học, thi, kiểm tra các học phần trong năm học có thể bố trí vào ngày thứ bảy và chủ nhật.
 11. Kế hoạch nghỉ hè, nghỉ tết năm học 2016-2017 được bố trí như sau :

                  Nghỉ tết Đinh Dậu 3 tuần từ  16/01/2016 - 04/02/2017

                  Kỳ hè 08 tuần từ 19/06/2017 - 12/08/2017

II.  ĐIỀU ĐỘ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017

Nhà trường yêu cầu các đơn vị trong toàn trường thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017. Trong quá trình thực hiện nếu xuất hiện khó khăn, bất hợp lý; thiếu hoặc thừa môn học; thiếu hoặc thừa tiết học... đề nghị các đơn vị phản ánh ngay cho Nhà trường.Phòng Đào tạo tổng hợp trình Hiệu trưởng xem xét giải quyết.