Kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016

I. ĐẶC ĐIỂM KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2015-2016

Năm học 2015-2016 là năm học thứ ba của trường Đại học Việt Bắc thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học cũng là năm thứ hai thực hiện tuyển sinh theo Đề án tuyển sinh riêng.

Nhà trường tập trung vừa tổ chức tuyển sinh, đào tạo vừa tăng cường hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất để đảm bảo chất lượng đào tạo.

Năm học 2015-2016 có những đặc điểm chính sau đây:

  1. Là năm học thứ hai được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tự chủ tuyển sinh đại học và cao đẳng theo Đề án tuyển sinh của trường. Sinh viên nhập học vào trường gồm có diện trúng tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển theo học bạ.
  2. Trong năm học 2015-2016, do số lượng sinh viên không lớn và học các ngành Nhà trường tổ  chức đào tạo lồng ghép nội dung học tập cho sinh viên giữa các kháo và các ngành, do đó việc triển khai thực hiện các quy trình đào tạo phải thật nghiêm túc, đồng bộ từ Nhà trường đến khoa, bộ môn, giáo viên và sinh viên. 
  3. Nhà trường tiếp tục tuyển sinh và đào tạo hệ liên thông cao đẳng lên đại học, nên sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh lại nội dung chương trình cho phù hợp; xây dựng, bổ sung chương trình đào tạo liên thông chuyên ngành kinh tế.
  4. Chương trình khối kinh tế và kỹ thuật có nhiều khác biệt nên  năm học này sẽ tách thành hai khối đào tạo là Kinh tế và Kỹ thuật ngay sau học kỳ I.
  5. Nhà trường đã hoàn chỉnh phòng thí nghiệm Khoa học cơ bản. Khoa, bộ môn phối hợp với Phòng Đào tạo triển khaithực hiện ngay cho sinh viên khối kỹ thuật.
  6. Sinh viên lớp liên thông đại học Kế toán hoàn thành chương trình lý thuyết vào cuối năm học. Khoa Kinh tế và QTKD cần chuẩn bị chu đáo nội dung, địa điểm và giảng viên.
  7. Năm học 2016-2015, kế hoạch đào tạo của các khoá đại học chính quy sẽ thực hiện mỗi kỳ chính học 15 tuần, thi 3-4 tuần; năm học kết thúc trước hè. Các lớp học phần thực hiện kế hoạch kiểm tra thường xuyên và kiểm tra giữa học phần. Các khoa và bộ môn cần chủ động triển khai theo đúng chức năng đã phân cấp và thực hiện theo đúng Quy chế đào tạo theo Hệ thống tín chỉ của Nhà trường. Nhà trường tiếp tục tổ chức học kỳ phụ (vào dịp hè) trong thời gian 8 tuần, đề nghị các khoa, các bộ môn bố trí giáo viên và tổ chức thi, nộp điểm theo đúng kế hoạch và đúng Qui chế đào tạo. Việc tổ chức học, thi, kiểm tra các học phần trong năm học có thể bố trí vào ngày thứ bảy và chủ nhật.
  8. Kế hoạch nghỉ hè, nghỉ tết năm học 2015-2016 được bố trí như sau :

                  Nghỉ tết 3 tuần từ  01/02/2016 - 20/02/2016

                  Kỳ hè 08 tuần từ 27/06/2016 - 20/08/2016

II.  ĐIỀU ĐỘ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016

Nhà trường yêu cầu các đơn vị trong toàn trường thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016. Trong quá trình thực hiện nếu xuất hiện khó khăn, bất hợp lý; thiếu hoặc thừa môn học; thiếu hoặc thừa tiết học... đề nghị các đơn vị phản ánh ngay cho Nhà trường.Phòng Đào tạo tổng hợp trình Hiệu trưởng xem xét giải quyết.