Kế hoạch đào tạo lớp liên thông từ Cao Đẳng lên Đại học QLKT Võ Nhai đến khi tốt nghiệp

Nhà trường thông báo về kế hoạch tổ chức Đào tạo lớp liên thông từ Cao Đẳng lên Đại học QLKT Võ Nhai đến khi tốt nghiệp như sau:

       Theo kế hoạch thì còn 2 nội dung chính sinh viên phải hoàn thành theo chương trình đào tạo từ ngày 17/09/2018 đến cuối khóa học, cụ thể như sau:

1.  Thực tập tốt nghiệp (học kỳ III) (02 tín chỉ)

    Ngày 15/09/2018: Đề nghị tất cả Sinh viên có mặt tại trường Đại học Việt Bắc lúc 14h00 (phòng B204) để thực hiện nhiệm vụ gồm:

-           Nghe phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp và nhận kế hoạch phân công giáo viên hướng dẫn.

-           Gặp mặt giáo viên hướng dẫn, trao đổi, giải đáp thắc mắc, định hướng lựa chọn đề tài

Thời gian thực tập: 12 tuần (từ 15/09/2018 đến 30/11/2018), hoàn thiện và nộp báo cáo trước 06/12/2018.

2.  Khóa luận tốt nghiệp (04 tín chỉ)

Sinh viên có thể lựa chọn theo 2 hình thức:

Hình thức 1: Học 2 học phần thay thế khóa luận (4TC)

      Căn cứ vào danh sách đăng ký, Nhà trường sẽ lập kế hoạch và tổ chức học bình thường theo thời khóa biểu.

Hình thức 2: làm báo cáo khóa luận tốt nghiệp (4TC)

-           Điều kiện: sinh viên có điểm tích lũy từ 2.5 điểm trở lên có thể đăng ký làm báo báo khóa luận tốt nghiệp.    Những sinh viên có điểm tích lũy dưới 2.5 điểm thì lựa chọn hình thức 1.

-           Căn cứ vào danh sách đăng ký, nhà trường sẽ lập kế hoạch và tổ chức làm báo cáo khóa luận như sau (sinh viên đăng ký làm khoa luận ngay trong ngày phổ biến thực tập)

-           Trong quá trình thực tập, sinh viên làm khóa luận đăng ký tên đề tài và hoàn thiện đề cương chi tiết. Cán bộ hướng dẫn có trách nhiệm tập hợp tên đề tài sinh viên đã đăng ký gửi ban chủ nhiệm khoa.

-           Từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/01/2019: Sinh viên viết và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.

      Chú ý: Sinh viên có dùng báo cáo tốt nghiệp để phát triển lên thành khóa luận tốt nghiệp, hoặc có thể đăng ký đề tài mới.

3.  Dự kiến tốt nghiệp: 01/2019

    Đề nghị Lãnh đạo các phòng chức năng, Ban chủ nhiệm Khoa phối hợp với Đơn vị liên kết để thực hiện./.