Kế hoạch đào tạo lớp Cao Đẳng QLKT Đại Từ đến khi tốt nghiệp

Theo kế hoạch năm học 2016-2017, lớp QLKT Đại từ đã hoàn thành chương trình lý thuyết. Nhà trường thông báo kế hoạch tổng thể từ nay đến khi tốt nghiệp như sau:

1. Tổ chức học bù và học lại

• Về học bù các môn bổ sung kiến thức: Những sinh viên chưa học phải học đủ và đạt các môn này (có danh sách kèm theo)

- Thời gian học: 27/5-30/6/2017

- Địa điểm học: Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-GDTX Đại Từ

• Về học lại: Những sinh viên đã học nhưng điểm học phần chưa đạt (điểm 0) phải học lại (kể cả các môn bổ sung kiến thức) (danh sách kèm theo)

- Thời gian bắt đầu: 17/6-01/7/2017

- Địa điểm học: Trường Đại học Việt Bắc

• Về học phí: Mức học phí học lại và bổ sung kiến thức được quy định chi tiết tại Thông báo số 36/TB-ĐHVB ngày 12/10/2016 của Trường Đại học Việt Bắc.

2. Kế hoạch thực tập

- Ngày 01/07: Đề nghị tất cả Sinh viên có mặt tại Trường Đại học Việt Bắc lúc 13h00 để thực hiện nhiệm vụ gồm:

+ Nghe phổ biến kế hoạch thực tập, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, định hướng lựa chọn đề tài.

+ Sinh viên nhận kế hoạch phân công giáo viên hướng dẫn.

- Thời gian thực tập: 10 tuần (03/07-31/08), hoàn thiện và nộp báo cáo trước 05/09/2017.

- Dự kiến tốt nghiệp: 09/2017

- Nhà trường dự kiến mở lớp Liên thông Cao đẳng lên Đại học QLKT trong tháng 10/2017.

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại Học Việt Bắc - Đồng Bẩm- TP Thái Nguyên

Đề nghị Lãnh đạo các phòng chức năng, Ban chủ nhiệm Khoa phối hợp với Đơn vị liên kết để thực hiện./.