Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học

  • Tool Life Equation for TiN Coated Endmills

  • Tác giả
    : Nguyen Dang Binh
  • Nhà xuất bản
    : World Vision in Techmology Exchange – The International
  • Năm xuất bản
    : 2002

Tóm tắt

Tool Life Equation for TiN Coated Endmills. Hội nghị Quốc tế: World Vision in Techmology Exchange – The International, 2002.

Tạp chí - Hội thảo Nghiên cứu Khoa học khác