Danh mục các văn bản hợp tác

Stt Nội dung Số/ngày, tháng, năm Năm Đối tác ký kết Ghi chú
1 Biên Bản Về việc phối hợp trong Đào tạo 2016 2016 Trường Cao đẳng nghề số 1 - Bộ Quốc Phòng  
2 Hợp đồng nguyên tắc 148/HĐNT ngày 23/5/2017 2017 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên  
3 Hợp đồng thực hiện NCKH và chuyển giao công nghệ 29/5/2016 2016 Công ty Cổ phần Hoàng Thái  
4 Hợp đồng liên kết đặt lớp Đào tạo hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học VLVH 10/HĐ-ĐHVB-CĐSP ngày 10/08/2017 2017 Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn  
5 Hợp đồng hợp tác 2/2018/HĐHT ngày 04/04/2018 2018 Công ty TNHH Aloha Thái Nguyên  
6 Biên bản ghi nhớ liên kết Đào tạo 16/4/2018 2018 Đại học Đà Nẵng  
7 Bản cam kết góp vốn 10/6/2011 2011 Công ty CP Hoàng Thái  
8 CV gửi Sở GD & thể thao tỉnh Bô Ly Kham Xay (Lào) 52/ĐH-VB; ngày 27/04/2018 2018 tỉnh Bô Ly Kham Xay (Lào)  
9 CV gửi TT Đào tạo nghề tỉnh Karatie-Campuchia 112/ĐH-VB; ngày 06/9/2018 2018 tỉnh Karatie-Campuchia  
10 CV gửi TT Đào tạo nghề tỉnh Ratanakiri-Campuchia 112/ĐH-VB; ngày 06/9/20182018 2018 tỉnh Ratanakiri-Campuchia  
11 Biên bản làm việc 11/10/2018 2018 Đại diện Sở Giáo dục & thể thao tỉnh Houaphang, Lào  
12 Biên bản làm việc 13/10/2018 2018 Đại diện Sở Giáo dục & thể thao tỉnh Khăm Muộn, Lào  
13 Biên bản làm việc 24/9/2018 2018 Đại diện Sở Giáo dục & thể thao tỉnh Bo Kẹo, Lào  
14 Biên bản làm việc 16/10/2018 2018 Đại diện Sở Giáo dục & thể thao tỉnh Phongsaly, Lào  
15 Biên bản làm việc 26/10/2018 2018 Đại diện Sở Giáo dục & thể thao tỉnh Bolykhamsay, Lào  
16 Biên bản làm việc     Đại diện Sở Giáo dục & thể thao tỉnh Houaphang, Lào  
17 Hợp đồng nguyên tắc 12/HĐNT-ĐHVB; ngày 18/9/2017 2017 Sở Đ & thể thao tỉnh Luang Prabang  
18 Hợp đồng nguyên tắc 13/HĐNT-ĐHVB; ngày 18/9/2017 2017 Sở Đ & thể thao tỉnh Huaphanh, Lào  
19 Bản ghi nhớ hợp tác 30/1/2018 2018 Công ty TNHH Co-well Châu Á  
20 Biên bản ghi nhớ (Tiếng Anh)     Đại học Southern, Malaysia Tài liệu bằng tiếng Anh
21 Biên bản ghi nhớ (Tiếng Anh) 21/11/2018 2018 Cao đẳng Suwon, Hàn Quốc Tài liệu bằng tiếng Anh
22 Biên bản ghi nhớ (Tiếng Anh) Apr-17 2017 Đại học California Southern, USA Tài liệu bằng tiếng Anh
23 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục   2018