Chức năng, nhiệm vụ Phòng Kế Hoạch Tài Chính

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng và triển khai thực hiện các công tác về kế hoạch, tài chính, kế toán; xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch thu, chi, đầu tư nâng cấp và sửa chữa cơ sở vật chất, trang  thiết bị. 

 - Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, nghiệp vụ kế toán, quản lý tất cả các nguồn thu, chi của nhà trường; báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí hàng năm của trường; bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định chế độ kế toán.

- Đôn đốc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản học phí, lệ phí tuyển sinh, tiền ký túc xá của sinh viên và các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của Nhà trường.

- Quản lý các hợp đồng kinh tế của Trường và các hoạt động tài chính, kế toán của các đơn vị, trung tâm trực thuộc Trường.

- Phối hợp với phòng Tổng hợp trong việc tổ chức thực hiện các quy trình trong công tác lập dự án đầu tư, thiết kế, thi công, đấu thầu, giám sát thi công và nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng; lập các dự án mua sắm máy móc thiết bị; đấu thầu mua sắm theo quy định hiện hành; thanh quyết toán các dự án, công trình, hợp đồng.

- Mở sổ theo dõi tài sản, khấu hao tài sản, kiểm tra tài sản định kỳ theo kế hoạch chung. Tham gia Hội đồng thanh lý tài sản của trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến kế hoạch, tài chính được Hiệu trưởng giao.

3. Quyền hạn

Trưởng (hoặc Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy quyền) được thừa lệnh Hiệu trưởng giải quyết công việc và ký một số văn bản, công văn giấy tờ sau:

- Giải quyết các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng, các công việc được Hiệu trưởng phân công.

- Các công văn, thông báo, hướng dẫn về các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của phòng trong nội bộ Trường.

- Ký tắt các công văn, giấy tờ… thuộc chức năng đơn vị soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.