Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

Tên chương trình:

Trình độ đào tạo:

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành:

Loại hình đào tạo:

Đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh

Đại học

Quản trị kinh doanh (Mã ngành 52340101)

Quản trị kinh doanh

Chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-ĐHVB ngày 04/03/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Bắc)

1. Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân (kỹ sư) ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp công nghiệp có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức tư cách tốt, có sức khỏe tốt và có trình độ chuyên môn cao nhờ được trang bị một nền tảng kiến thức vững chắc, chuyên sâu bao gồm kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành, gắn kết với thực tập, thực hành, chuyên sâu, có khả năng tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới, có khả năng nghiên cứu sáng tạo và có khả năng học tập nghiên cứu ở các cấp học cao hơn về khoa học kinh tế nói chung và ngành Quản trị kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hiện tại và tương lai, có khả năng hòa nhập trong môi trường làm việc quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Phẩm chất

a. Phẩm chất chính trị

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách tốt và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Hiểu biết và có trách nhiệm: chấp hành đường lối chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của công dân và người lao động.

b. Phẩm chất nhân văn

- Trung thực, năng động, tự tin, có trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng, hòa hợp và cầu thị.

- Dám nghĩ, dám làm cái mới và biết đương đầu với khó khăn, gian khổ và rủi ro.

2.2. Kiến thức:

- Nắm vững các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; có sức khoẻ tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Có kiến thức vật lý, toán học và có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên để tiếp thu tốt các kiến thức cơ sở và chuyên ngành cũng như có khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Có kiến thức về ngoại ngữ, thành thạo các kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết, đồng thời sử dụng tốt ngoại ngữ trong chuyên môn.

- Có các kiến thức về Công nghệ thông tin để có thể sử dụng thành thạo tin học văn phòng và có khả năng sử dụng và lập trình các phần mềm ứng dụng trong chuyên môn.

- Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật công nghệ, về các quá trình sản xuất. Cụ thể:  Vẽ kỹ thuật, cơ khí, điện, xây dựng, vật liệu, quá trình sản xuất cơ khí …làm cơ sở để giải quyết tốt những vấn đề của nghiệp vụ quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp công nghiệp;

- Khối kiến thức cơ sở kinh tế quản lý của ngành đào tạo sẽ cung cấp các nguyên lý kinh tế các công cụ phân tích thống kê cơ bản để học tập nghiên cứu tốt phần kiến thức kỹ năng về nghiệp vụ quản trị  trong sản xuất công nghiệp và xây dựng cơ bản;

- Khối kiến thức chuyên ngành về quản trị kinh doanh nói chung, kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp Công nghiệp, xây dựng nói riêng giúp nguời học có được sự hiểu biết phong phú để giải quyết tốt những vấn đề quản trị doanh nghiệp nhất là trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp.

2.3. Kỹ năng:

a. Về chuyên môn, nghiệp vụ

- Có khả năng thiết lập hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp và phù hợp với chế độ, chính sách phát triển doanh nghiệp ở từng giai đoạn.

- Có khả năng tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng, hệ thống bán hàng, hệ thống thông tin…của doanh nghiệp công nghiệp.

- Có khả năng tư vấn công tác quản trị cho các doanh nghiệp, cho các tổ chức kinh tế.

- Có khả năng nghiên cứu các vấn đề về quản trị doanh nghiệp.

b. Nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao

Có phương pháp làm việc chuyên nghiệp, tác nghiệp độc lập và sáng tạo, có khả năng tự học và nghiên cứu, tiếp thu được khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, hòa nhập được trong môi trường quốc tế; có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ).

c. Giao tiếp

Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, giải thích những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế, ý tưởng sáng tạo thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên ngành (đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, các loại hình thực tập) hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn (semina) với kỹ năng trình bày vấn đề logic, ngắn gọn, dễ hiểu, có khả năng hòa nhập xã hội và hội nhập trong môi trường quốc tế.

d. Làm việc theo nhóm :

Trang bị cho sinh viên cách làm việc nhóm hiệu quả trong các vai trò khác nhau như tổ chức, quản lý, thực hiện để đạt hiệu quả trong môi trường nhóm sinh viên hay trong môi trường làm việc thực tế bao gồm các cá thể nhóm có những sở thích, môi trường sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn khác nhau.

e. Ngoại ngữ:

Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ tương đương TOEIC 400 và am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.

3. Chuẩn đầu ra của chương trình:

Sau khi tốt nghiệp từ chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp công nghiệp, Cử nhân Quản trị kinh doanh có khả năng:

- Ứng dụng các kiến thức về Toán và khoa học cơ bản trong công tác chuyên môn.

- Thiết lập hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm hoạt động của các doanh nghiệp và phù hợp với chế độ, chính sách phát triển doanh nghiệp ở từng giai đoạn.

- Tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng, hệ thống bán hàng, hệ thống thông tin… ở các doanh nghiệp.

- Tư vấn công tác quản trị cho các doanh nghiệp, cho các tổ chức kinh tế.

- Nghiên cứu các vấn đề về quản trị doanh nghiệp.

- Truyền đạt các kiến thức khoa học trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp ở cấp độ đại học và tương đương.

- Suy nghĩ độc lập và làm việc nhóm một cách có hiệu quả.

- Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề nẩy sinh trong doanh nghiệp công nghiệp.

- Sử dụng những kỹ năng, những công cụ và thiết bị kỹ thuật hiện đại chuyên dùng cần thiết cho lĩnh vực chuyên môn.

- Giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công tác chuyên môn.

- Sáng tạo độc lập, nghiên cứu khoa học và tiếp tục học tập ở các bậc cao hơn.

- Hiểu biết về xã hội, môi trường, hòa mình trong môi trường làm việc trong nước và quốc tế.

4. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp công nghiệp có thể làm việc:

Do chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh có tính chất đặc thù cho doanh nghiệp công nghiệp nên các cử nhân (kỹ sư) Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp công ngiệp có thể làm việc tại nhiều vị trí trong các ngành kinh tế quốc dân, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp:

- Các trường đại học, cao đẳng kinh tế, quản lý, kỹ thuật.

- Các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp từ trung ương đến địa phương, các ban quản lý dự án các khu công nghiệp và khu chế xuất.

- Các doanh nghiệp, các xí nghiệp, nhà máy, các cơ sở sản xuất công nghiệp.

- Các phòng, ban trong các doanh nghiệp, phòng quản trị sản xuất, phòng kinh doanh, phòng tiếp thị và quảng cáo ở tất cả các loại hình công ty và các tổ chức khác, với vai trò là người thực hiện trực tiếp hay người điều hành và quản lý.