Biểu mẫu 21 Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016

THÔNG BÁO
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học
Năm học 2015-2016
         
TT Các hệ đào tạo Đơn vị Số lượng
I Học phí hệ chính qui chương trình đại trà năm học 2015 - 2016    
1 Thạc sỹ       
- Đào tạo theo niên chế      
- Đào tạo theo tín chỉ      
  Chưa đào tạo      
2 Đại học      
- Đào tạo theo niên chế      
  Không áp dụng      
- Đào tạo theo tín chỉ      
+ Kế toán, Quản trị kinh doanh   Nghìn đồng/tín chỉ 230
+ Cơ khí, Điện, Công nghệ thông tin, Truyền thông và MMT Nghìn đồng/tín chỉ 230
3 Cao đẳng      
  Kế toán, Quản trị kinh doanh   Nghìn đồng/tín chỉ 200
- Công nghệ thông tin   Nghìn đồng/tín chỉ 200
II Học phí hệ vừa làm vừa học 2015 - 2016  
1 Đại học   Nghìn đồng/tín chỉ 340
2 Cao đẳng   Nghìn đồng/tín chỉ 300
III Tổng thu năm 2015   Triệu đồng 3024
1 Từ ngân sách   Triệu đồng  
- Kinh phí nghiên cứu khoa học   Triệu đồng  
- Đề án ngoại ngữ quốc gia   Triệu đồng  
- Kinh phí cấp bù miễn giảm học phí   Triệu đồng  
- Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập   Triệu đồng  
2 Từ học phí, lệ phí   Triệu đồng 3024
3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Triệu đồng  
4 Từ nguồn khác   Triệu đồng