Biểu mẫu 21 Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

THÔNG BÁO  
Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
 
                   
TT Nội dung Khóa học/
Năm
tốt nghiệp
Số sinh
viên
nhập học
Số sinh
viên
 tốt
nghiệp
Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ
sinh viên
tốt nghiệp
có việc
làm sau
1 năm
ra trường
 
Loại
xuất sắc
Loại
giỏi
Loại
khá
 
I Đại học chính quy Chưa có sinh viên tốt nghiệp              
a Chương trình đại trà                
.. Ngành…                
.. ...                
b Chương trình tiên tiến                
Ngành…                
...                
c Chương trình giảng
dạy bằng tiếng Anh
               
Ngành…                
...                
d Chương trình  …                
Ngành…                
  ...                
II Cao đẳng chính quy Chưa có sinh viên tốt nghiệp              
a Chương trình đại trà                
Ngành…                
...                
b Chương trình …                
Ngành…                
               
III Sau đại học Chưa tuyển sinh              
a Chương trình đại trà                
Ngành…                
...                
b Chương trình …                
Ngành…