Biên Bản Họp Xét Danh Hiệu Thi Đua Các Tập Thể Và Cá Nhân Năm Học 2016 - 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

BIÊN BẢN HỌP

Xét danh hiệu thi đua các tập thể và cá nhân năm học 2016 - 2017

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 7 năm 2017 tại Văn phòng Trường Đại học Việt Bắc, thành phần gồm có:

I - Hội đồng thi đua - khen thưởng Trường ĐH Việt Bắc:

1. Ông: Nguyễn Đăng Bình             Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà: Trần Bích Nết                        Chủ tịch Công đoàn - Phó Chủ tịch;

3. Ông: Lê Minh Thái                      Chủ tịch HĐQT - Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch;

4. Ông: Tô Văn Bình                                    P.Hiệu trưởng - TP Đào tạo – Uỷ viên;

5. Ông: Nguyễn Hữu Chinh            Trưởng phòng Tổng hợp - Uỷ viên thư ký;

6. Ông: Nguyễn Khánh Duy           Bí thư Đoàn trường - TP Công tác HSSV – Ủy viên;

7. Ông: Nguyễn Ngọc Anh              Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính – Uỷ viên.

II - Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng:

1. Ông: Nguyễn Hữu Chinh            Trưởng phòng Tổng hợp - Tổ trưởng;

2. Bà: Lê Thị Hải Yến                      Cán bộ phòng Công tác HSSV - Tổ viên;

3. Bà: Dương Thanh Linh                Cán bộ phòng Tổng hợp – Tổ viên.

Chủ tọa:

GS.TS Nguyễn Đăng Bình: Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng TĐKT

Nội dung:

Căn cứ Hướng dẫn số 72/HD-HĐTĐKT ngày 17/4/2017 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Thái Nguyên về Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016 – 2017;

Căn cứ Hướng Kế hoạch số 145/KH-CĐCNVĐ ngày 19/5/2017 của trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức – Trường trưởng khối TĐKT Khối các Trường CĐ và TCCN số 1 tỉnh Thái Nguyên về Kế hoạch Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm học 2016 - 2017;

Căn cứ Công văn số 37/ĐHVB-TĐKT ngày 30/6/2017 của Hội đồng TĐKT trường Đại học Việt Bắc về việc Báo cáo kết quả năm học 2016 -2017,

GS.TS Nguyễn Đăng Bình – Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trường Đại học Việt Bắc nêu rõ mục đích, yêu cầu và biện pháp của cuộc họp xét danh hiệu thi đua cho các tập thể và các cá nhân của các đơn vị trong Nhà trường.

Ông Nguyễn Hữu Chinh - Ủy viên Thường trực – Thư ký Hội đồng tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả bình xét thi đua đối với cá nhân và tập thể của các đơn vị thuộc Trường trong năm học 2016 – 2017.

Kết luận: Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các thành viên Hội đồng TĐKT đã xem xét, đánh giá, bình xét cho từng tập thể, cá nhân trong Trường, Hội đồng TĐKT trường Đại học Việt Bắc thống nhất công nhận:

Danh hiệu thi đua:

            Tập thể:

+ Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc: Phòng Đào tạo, Phòng KH-TC, Phòng CT HSSV.

+ Tập thể lao động tiên tiến: Phòng Tổng hợp; Phòng Thanh tra-KT và ĐBCLGD, Khoa Kinh tế & QTKD; Khoa Điện - Điện tử & CNTT; Khoa KHCB; Khoa Cơ Khí; TT Đào tạo theo nhu cầu xã hội..

+ Không đủ thời gian xét: TT Đào tạo và HTQT.

Cá nhân:

+ CSTĐ cơ sở: Lê Minh Thái, Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Đình Trung, Nguyễn Khánh Duy.

+ LĐTT: Nguyễn Đăng Bình, Tô Văn Bình, Ngô Hồng Nguyên, Lê Đình Mạnh, Đinh Thị Hiền, Lê Thị Hải Yến, Nguyễn Hữu Chinh, Nguyễn Thị Nga, Dương Thanh Linh, Lương Thành Trung, Nguyễn Thị Hồng Yến, Trần Bích Nết, Cao Thị Bích Hạnh, Nguyễn Văn Vị, Nguyễn Quân Nhu, Ma Thị Ngần, Trịnh Quang Vinh, Đặng Xuân Ngọc, Lê Lương Tài, Phạm Duy Lác, Nguyễn Trường Kháng, Nguyễn Duy Lương, Nguyễn Quang Hoan, Phạm Thị Ngọc, Nguyễn Thị Minh Thọ, Nguyễn Công Giáo,  Giang Thu Phương, Ngọc Côn Cương, Nguyễn Kiều Linh.

+ Không đủ thời gian xét: Mai Thanh Tùng.

            Các thành viên dự họp phát biểu ý kiến: Không có

Hội đồng nhất trí công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể các đơn vị và cá nhân./.

 

 

THƯ KÝ

 

 

ThS.Nguyễn Hữu Chinh

 

CHỦ TOẠ

Chủ tịch HĐ TĐ – KT

 Trường ĐH Việt Bắc

 

 

 

GS. TS Nguyễn Đăng Bình