Biên Bản Bình Xét Thi Đua Năm Học 2015 - 2016

HỘI ĐỒNG TĐKT TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG TĐKT TRƯỜNG ĐH VIỆT BẮC 

 
   

 


Số:          /HĐTĐKT-ĐHVB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 


Thái Nguyên, ngày         tháng 7 năm 2016

 

BIÊN BẢN BÌNH XÉT THI ĐUA

Năm học 2015 - 2016

 
   

 

 

Thời gian: 8h00’ ngày     tháng 7 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Hội đồng TĐKT trường Đại học Việt Bắc.

Thành phần:

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Việt Bắc gồm các thành viên sau:

1. Ông: Nguyễn Đăng Bình             Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà: Trần Bích Nết                                    Chủ tịch Công đoàn - Phó Chủ tịch;

3. Ông: Lê Minh Thái                       P. Hiệu trưởng- Chủ tịch HĐQT - Phó Chủ tịch;

4. Ông: Tô Văn Bình:                       Phó Hiệu trưởng - Trưởng phòng Đào tạo

5. Ông:Nguyễn Hữu Chinh              Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Uỷ viên thư ký;

6. Ông: Nguyễn Khánh Duy            Bí thư Đoàn trường – Ủy viên;

7. Ông: Nguyễn Ngọc Anh:             Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính – Uỷ viên.

Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng

1. Ông: Nguyễn Hữu Chinh             Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Tổ trưởng;

2. Bà: Lê Thị Hải Yến                      Cán bộ phòng Công tác HSSV - Tổ viên;

3. Bà: Dương Thanh Linh                Cán bộ phòng Tổng hợp – Tổ viên.

NỘI DUNG

1. Ông Nguyễn Đăng Bình – Chủ tịch Hội đồng nêu mục đích, yêu cầu và biện pháp của cuộc họp xét danh hiệu thi đua cho các tập thể và các cá nhân của các đơn vị trong nhà trường.

Ông Nguyễn Hữu Chinh - Ủy viên Thư ký báo cáo tóm tắt kết quả bình xét thi đua đối với cá nhân và tập thể của các đơn vị trong nhà trường:

Thư ký Hội đồng TĐKT trường Đại học Việt Bắc đọc công văn số 65/HĐTĐKT-ĐHVB hướng dẫn việc đánh giá bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2015 – 2016

2. Căn cứ vào Báo cáo tổng kết TĐKT; Báo cáo thành tích của đơn vị; Báo cáo thành tích cá nhân và Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2015 – 2016 của các đơn vị thuộc trường Đại học Việt Bắc. Hội đồng TĐKT trường Đại học Việt Bắc tiếp nhận và tổ chức đánh giá, bình xét toàn bộ thành tích của tập thể, cá nhân các đơn vị thuộc Trường.

KẾT LUẬN

Hội đồng TĐKT trường Đại học Việt Bắc thống nhất:

Danh hiệu thi đua:

1- Tập thể:

+ Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc: Phòng Đào tạo, Phòng KH-TC, Phòng CT HSSV.

+ Tập thể lao động tiên tiến:

Cả năm: Phòng Tổng hợp, Khoa Kinh tế & QTKD; Khoa Điện - Điện tử & CNTT; Khoa KHCB; Khoa Cơ Khí; TT Đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Học kì 2: Phòng TT-KT và ĐBCLGD

2 - Cá nhân:

+ CSTĐ cơ sở: Lê Minh Thái, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Khánh Duy.

+ LĐTT: Nguyễn Đăng Bình, Tô Văn Bình, Vũ Đình Trung, Ngô Hồng Nguyên, Lê Đình Mạnh, Đinh Thị Hiền, Lê Thị Hải Yến, Nguyễn Hữu Chinh, Dương Thanh Linh, Lương Thành Trung, Nguyễn Thị Hồng Yến, Nguyễn Thị Nga, Trần Bích Nết, Cao Thị Phương Hạnh, Nguyễn Văn Vỵ, Nguyễn Quang Hoan, Phạm Thị Ngọc, Nguyễn Thị Minh Thọ, Nguyễn Công Giáo, Giang Thu Phương, Lê Lương Tài, Phạm Duy Lác, Nguyễn Duy Lương, Nguyễn Trường Kháng, Lê Thị Hồng Phương, Lê Thị Hồng Hương, Hoàng Minh Tần, Trịnh Quang Vinh, Đặng Xuân Ngọc, Ma Thị Ngần, Dương Đức Vân, Phạm Trọng Hoạch,

Chưa đủ thời gian xét: Nguyễn Quân Nhu, Ngọc Côn Cương, Nguyễn Kiều Linh.

Hội đồng TĐKT trường Đại học Việt Bắc biểu quyết nhất trí 100% (7/7) thống nhất đề nghị Chủ tịch Hội đồng TĐKT trường Đại học Việt Bắc ban hành Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h30’ cùng ngày, được thông qua cho các thành viên tham dự cùng nghe./.

 

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH

HĐ TĐ-KT TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC

 

 

 

GS.TS Nguyễn Đăng Bình