Biên Bản Bình Xét Thi Đua Năm Học 2014 - 2015

HỘI ĐỒNG TĐKT TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG TĐKT TRƯỜNG ĐH VIỆT BẮC 

 
   

 


Số:          /HĐTĐKT-ĐHVB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 


Thái Nguyên, ngày         tháng 11 năm 2015

 

BIÊN BẢN BÌNH XÉT THI ĐUA

Năm học 2014 - 2015

 
   

 

 

Thời gian: 08h00’ ngày      tháng 11 năm 2015.

Địa điểm: Hội trường Hội đồng TĐKT trường Đại học Việt Bắc.

Thành phần:

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Việt Bắc gồm các thành viên sau:

1. Ông: Nguyễn Đăng Bình             Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà: Trần Bích Nết                                    Chủ tịch Công đoàn - Phó Chủ tịch;

3. Ông: Lê Minh Thái                       P. Hiệu trưởng- Chủ tịch HĐQT - Phó Chủ tịch;

4. Ông: Tô Văn Bình:                       Phó Hiệu trưởng - Trưởng phòng Đào tạo

5. Ông:Nguyễn Hữu Chinh              Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Uỷ viên thư ký;

6. Ông: Nguyễn Khánh Duy            Bí thư Đoàn trường – Ủy viên;

7. Ông: Nguyễn Trường Kháng:     Trưởng phòng Công tác HSSV – Phó Trưởng khoa KHCB - Ủy viên;

8. Ông: Nguyễn Ngọc Anh:             Trưởng phòng Kế hoạch  - Tài chính – Uỷ viên.

Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng

1. Ông: Nguyễn Hữu Chinh             Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Tổ trưởng;

2. Bà: Lê Thị Hải Yến                      Cán bộ phòng Công tác HSSV - Tổ viên;

3. Bà: Dương Thanh Linh                Cán bộ phòng Tổng hợp – Tổ viên.

NỘI DUNG

1. Ông Nguyễn Đăng Bình – Chủ tịch Hội đồng nêu mục đích, yêu cầu và biện pháp của cuộc họp xét danh hiệu thi đua cho các tập thể và các cá nhân của các đơn vị trong nhà trường.

Ông Nguyễn Hữu Chinh - Ủy viên Thư ký báo cáo tóm tắt kết quả bình xét thi đua đối với cá nhân và tập thể của các đơn vị trong Nhà trường:

Thư ký Hội đồng TĐKT trường Đại học Việt Bắc đọc công văn số 65/HĐTĐKT-ĐHVB hướng dẫn việc đánh giá bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2014 – 2015

2. Căn cứ vào Báo cáo tổng kết TĐKT; Báo cáo thành tích của đơn vị; Báo cáo thành tích cá nhân và Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2014 – 2015 của các đơn vị thuộc trường Đại học Việt Bắc. Hội đồng TĐKT trường Đại học Việt Bắc tiếp nhận và tổ chức đánh giá, bình xét toàn bộ thành tích của tập thể, cá nhân các đơn vị thuộc Trường.

KẾT LUẬN

Hội đồng TĐKT trường Đại học Việt Bắc thống nhất:

Danh hiệu thi đua:

1- Tập thể:

+ Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc: Phòng Đào tạo, Phòng KH-TC, Phòng CT HSSV.

+ Tập thể lao động tiên tiến: Phòng Tổng hợp; Khoa Kinh tế & QTKD; Khoa Điện - Điện tử & CNTT; Khoa KHCB; Khoa Cơ Khí.

Chưa đủ thời gian xét: TT Đào tạo theo nhu cầu xã hội.

2 - Cá nhân:

+ CSTĐ cơ sở: Lê Minh Thái, Nguyễn Ngọc Anh.

+ LĐTT: Nguyễn Đăng Bình, Tô Văn Bình, Vũ Đình Trung, Ngô Quốc Việt, Trần Lục Quân, Nguyễn Thị Điệp, Nguyễn Khánh Duy, Lê Thị Hải Yến, Nguyễn Hữu Chinh, Dương Thanh Linh, Lương Thành Trung, Nguyễn Thị Hồng Yến, Trần Bích Nết, Cao Thị Phương Hạnh, Nguyễn Văn Vỵ, Trịnh Quang Vinh, Đặng Xuân Ngọc, Lê Lương Tài, Phạm Duy Lác, Nguyễn Trường Kháng, Nguyễn Duy Lương, Lê Thị Hồng Phương, Lê Thị Hồng Hương, Hoàng Minh Tần, Nguyễn Quang Hoan, Phạm Thị Ngọc, Nguyễn Thị Minh Thọ, Nguyễn Công Giáo, Giang Thu Phương.

Chưa đủ thời gian xét: Nguyễn Thị Nga, Ma Thị Ngần, Dương Đức Vân, Phạm Trọng Hoạch, Ngô Hồng Nguyên, Lê Đình Mạnh, Đinh Thị Hiền, Nguyễn Thị Minh Thuận

Hội đồng TĐKT trường Đại học Việt Bắc biểu quyết nhất trí 100% (8/8) thống nhất đề nghị Chủ tịch Hội đồng TĐKT trường Đại học Việt Bắc ban hành Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h30’ cùng ngày, được thông qua cho các thành viên tham dự cùng nghe./.

 

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH

HĐ TĐ-KT TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC

 

 

 

GS.TS Nguyễn Đăng Bình